การใช้วิธีวิเคราะห์ ABC-VEN ในการบริหารคลังยาในโรงพยาบาลแพร่

ผู้แต่ง

  • สุมาลี สงวนศักดิ์ -
  • ชุติมา รัตนชมภู

คำสำคัญ:

ABC analysis VEN analysis ABC-VEN matrix Inventory management

บทคัดย่อ

การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางในการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารคลังยาในโรงพยาบาลแพร่ โดยใช้วิธีวิเคราะห์ ABC-VEN กลุ่มตัวอย่างคือ ยาทุกรายการที่จัดซื้อในปีงบประมาณ 2565 การวิเคราะห์ ABC แบ่งกลุ่มยาตามงบประมาณที่ใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ VEN แบ่งกลุ่มยาตามความสำคัญ และใช้วิธีวิเคราะห์ ABC-VEN สร้างตารางความสัมพันธ์ร่วมกันในรูปแบบเมตริกซ์ ใช้โปรแกรม Microsoft Excel สถิติแจกแจง ร้อยละ ความถี่ ผลการวิเคราะห์ ABC พบว่ายากลุ่ม A, B และ C จำนวน 24.79 %, 22.66 % และ 52.55 % ตามลำดับ ใช้งบประมาณ 79.90 % , 15.08 % และ 5.02 % ตามลำดับ ผลการวิเคราะห์ VEN พบว่ายากลุ่ม V, E และ N จำนวน 19.69 %, 75.35 % และ 4.96 % ตามลำดับ ใช้งบประมาณ 19.76 %,  79.17 % และ 1.07 % ตามลำดับ ผลการวิเคราะห์ ABC-VEN matrix พบว่ายาหมวด 1 ใช้งบประมาณสูงสุด 84.55 % ได้แก่ ยากลุ่ม AE ใช้งบประมาณสูงสุด 64.26 % สามารถลดต้นทุนค่ายาโดยการส่งเสริมให้ใช้ยาสามัญทดแทนยาต้นแบบร่วมกับการควบคุมกำกับการสั่งจ่ายยา ยากลุ่ม AV โดยเฉพาะยาปฏิชีวนะควรมีการประเมินการใช้ยานำเสนอคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดให้กำหนดนโยบายควบคุมการสั่งจ่ายยาให้สมเหตุผล  ยากลุ่ม AN พิจารณานำยาในบัญชียาหลักแห่งชาติมาใช้ทดแทน ยากลุ่ม  BV และ CV ควรสำรองคลังต่ำสุด สรุปควรวิเคราะห์ ABC-VEN ก่อนเริ่มปีงบประมาณเพื่อให้การบริหารจัดการคลังยามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-03-23