การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ในยุคเน็กซ์นอร์มัล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

Development of One Stop Service Center management model in the Next Normal Era, Samut Prakan Provincial Health Office

ผู้แต่ง

  • รังสรรค์ วงษ์บุญหนัก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

บทคัดย่อ

             งานวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศูนย์บริการผลิตภัณฑ์เบ็ดเสร็จในยุคเน็กซ์นอร์มัล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการพัฒนากระบวนการ เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จฯ จำนวน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กลุ่มผู้ประกอบการ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์บริการผลิตภัณฑ์เบ็ดเสร็จในยุคเน็กซ์นอร์มัล โดยการรวบ จัดหมวดหมู่ และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการบริหารจัดการศูนย์บริการผลิตภัณฑ์เบ็ดเสร็จในยุคเน็กซ์นอร์มัล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบไปด้วย SOLE คือ 1) S:Service Mind – บริการด้วยใจ มีการให้บริการทั้งกรณีเร่งด่วนและนอกเวลาราชการ 2) O:Online เน้นการบริการแบบ Online และระบบดิจิตัล คือE-Connect-การติดต่อทางอิเล็กทรอนิคส์ E-Approve-การยื่นขออนุญาตทางอิเล็กทรอนิคส์ E-Appointment-การนัดหมายทางอิเล็กทรอนิคส์ E-Consult-การให้คำปรึกษาทางอิเล็กทรอนิคส์ E-Payment-การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิคส์  E-Document-การจัดเก็บเอกสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์ 3) L:Lean ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น ลดระยะเวลาการดำเนินการลง ลดเอกสารที่ซ้ำซ้อนไม่จำเป็น 4) E:Environment  สถานที่สะดวกต่อการรับบริการ เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก มี WIFI  คอมพิวเตอร์ Printer  เพิ่มที่จอดรถสำหรับผู้รับบริการ จึงได้จัดให้มีการทำ Case Conference ทำให้การพัฒนารูปแบบเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

คำสำคัญ : ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์เบ็ดเสร็จ, คุ้มครองผู้บริโภค, ผลิตภัณฑ์สุขภาพ, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด,

              เน็กซ์นอร์มัล

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-09-10