การวิจัยเชิงประเมินผลการนำนโยบายกัญชาเพื่อสุขภาพทางการแพทย์ไปปฏิบัติในเครือข่ายสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด: การประยุกต์ใช้การประเมินแบบตอบสนอง

ผู้แต่ง

  • ประวุฒิ ละครราช -

คำสำคัญ:

กัญชาเพื่อสุขภาพและทางการแพทย์, การนำนโยบายไปปฏิบัติ, เครือข่ายสุขภาพ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้า กระบวนการและผลการนำนโยบายกัญชาเพื่อสุขภาพและทางการแพทย์ไปปฏิบัติในเครือข่ายสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่างเป็นทีมสหวิชาชีพ จำนวน 20 คน เครือข่ายผู้ปลูก ผู้แปรรูปและผู้ใช้สมุนไพรกัญชา/กัญชง จำนวน 80 คน และผู้รับบริหารหรือญาติ จำนวน 119 คน ดำเนินการระหว่างเดือนกันยายน 2565 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามมีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาคเท่ากับ 0.89 และ0.92 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยนำเข้าโดยรวมมีเพียงพอและเหมาะสม (75%) กระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก (mean = 3.99,SD.= 0.52) และผลการนำนโยบายกัญชาทางการแพทย์ไปปฏิบัติ พบว่า ผู้ป่วยและญาติมีความรู้เกี่ยวกับกัญชาเพื่อสุขภาพ และทางการแพทย์ โดยรวม
(70.1%) และการวิเคราะห์บริบทเชิงระบบและความพร้อมการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติของโรงพยาบาล พบว่า โดยรวมอยู่ในมากที่สุด (mean=3.69, SD=0.78)

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-09-10