การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมเสริมสร้างความรอบรู้เรื่องข้อเท็จจริง ของกัญชา กัญชง ในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในจังหวัดสระบุรี

ผู้แต่ง

  • เอกชัย เยาว์เฉื้อง Saraburi Public Health Office
  • บุณยวีร์ จันทร์ดุสิตขจร

บทคัดย่อ

ปัจจุบันมีการใช้กัญชา กัญชงอย่างแพร่หลายมากขึ้น ส่งผลต่อเยาวชนที่มีความอยากรู้อยากลองสามารถเข้าถึงกัญชากัญชงได้ง่ายขึ้น ซึ่งการใช้กัญชาในผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย เนื่องจากสมองยังพัฒนาไม่เต็มที่ และสาร THC ในกัญชาส่งผลกระทบระยะยาว คณะวิจัยจึงทำการศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมเสริมสร้างความรอบรู้เรื่องข้อเท็จจริงของกัญชา กัญชง โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้กับเด็กนักเรียน ผ่านการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงของกัญชากัญชง แจกสื่อประชาสัมพันธ์ และสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของกัญชา กัญชง ในเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างความรอบรู้ และผ่านการรับรองจากคณะกรรมการการวิจัยในมนุษย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง One Group Pretest-Posttest Design กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในห้องเรียนที่ได้รับเลือกจากการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับฉลาก ในโรงเรียน 3 แห่ง ภายในจังหวัดสระบุรี เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบทดสอบก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างความรอบรู้ ประกอบด้วย 3 ส่วนได้แก่ ส่วนข้อมูลทั่วไป ส่วนความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงของกัญชา กัญชง และส่วนทัศนคติต่อกัญชากัญชง ทดสอบเครื่องมือได้ค่า IOC อยู่ในช่วง 0.97-1.00 และค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.193 ใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ใช้ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ และทัศนคติเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของกัญชา กัญชง ระหว่างก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างความรอบรู้ โดยใช้สถิติ Paired Samples t-test กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 และช่วงเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 จากการวิจัยกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 183 คน พบว่าร้อยละคะแนนความรู้หลังเข้าร่วมโปรแกรมเพิ่มขึ้นจากก่อนเข้าร่วมโปรแกรมในประเด็นข้อมูลทั่วไปของกัญชา กัญชง, ประเด็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับกัญชา กัญชง และประเด็นการใช้กัญชา กัญชง ทางการแพทย์ และจากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ และทัศนคติพบว่าโปรแกรมเสริมสร้างความรอบรู้เรื่องข้อเท็จจริงของกัญชา กัญชง สามารถเพิ่มความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับกัญชา กัญชง ได้สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value = 0.002 และ p-value = 0.006 ตามลำดับ) ทั้งนี้ผู้นำโปรแกรมเสริมสร้างความรอบรู้เรื่องข้อเท็จจริงของกัญชา กัญชงไปใช้ ต้องคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นๆ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-09-10