การพัฒนาและประเมินคู่มือสเตียรอยด์ออนไลน์สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ผู้แต่ง

  • เด่นชัย ดอกพอง -

บทคัดย่อ

การพัฒนาและประเมินคู่มือสเตียรอยด์ออนไลน์สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข มีวัตถุประสงค์เพื่อ   1) ศึกษาข้อมูลของสเตียรอยด์ในด้านต่างๆที่มีประโยชน์สำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ 2) พัฒนาคู่มือสเตียรอยด์ สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 3) พัฒนาเวบไซต์คู่มือสเตียรอยด์เผยแพร่สู่สาธารณะ และ 4) ประเมินผลความ พึงพอใจของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่มีต่อคู่มือสเตียรอยด์ออนไลน์  ระหว่างเดือน ตุลาคม 2565 -  มีนาคม 2566  รวมระยะเวลา 6 เดือน  วัสดุและวิธีการ การศึกษาแบ่งเป็น 2  ระยะ ได้แก่ 1) การพัฒนาสื่อ  โดยศึกษา ข้อมูลสเตียรอยด์  พัฒนาข้อมูลให้อยู่ในรูปสื่อเวบไซต์ออนไลน์  ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ใช้ ประโยชน์  2) การประเมินความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยใช้แบบสอบถาม  กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล คือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลขุขันธ์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 87 คน โดยทำแบบประเมินความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขต่อคู่มือสเตียรอยด์ออนไลน์สำหรับเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข ซึ่งมีทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเวบไซต์  ด้านเนื้อหา  ด้านการนำไปใช้ประโยชน์  โดยแต่ละข้อ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ทั้งนี้ แบบแบบประเมินมีการทดสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน และทดสอบความเข้าใจต่อคำถาม ในกลุ่มเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง ก่อนนำไปใช้จริง วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการศึกษางานวิจัยได้พัฒนาคู่มือสเตียรอยด์ออนไลน์สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อยู่ในเวบไซต์ www.สเตียรอยด์.com พบว่า ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับ พึงพอใจมาก (x̄ = 4.22)  และมีข้อเสนอแนะให้เพิ่มรูปภาพ แผนผังในเวบไซต์ และเพิ่มเนื้อหาสำหรับประชาชน ทั่วไปด้วย

คำสำคัญ: คู่มือสเตียรอยด์ ออนไลน์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-09-10