Factors related to the persistence of nursing students studying at the faculty of nursing, university of Ubon Ratchathani

Main Article Content

วราลักษณ์ เมืองซอง
ณัฐริกา เพ็ญวิเชียร
ณัฐวิภา ราชาฐา
ทิพย์สุคนธ์ บัวกอ
วรรณภา ถิ่นอำนาจ
ธนบูรณ์ บุทฤทธิ์
ธัญวลัย มะณีวงษ์
ธนัญญา ประไพเพชร
ศศิวิภา ศรียัง
ทศา ชัยวรรณวรรต

Abstract

          The objective of this study was to study the factors related to the persistence of nursing students studying in the faculty of nursing at Ratchathani University. A study sample was selected from nursing student enrolled in the first through fourth year in the second semester of 2017. Approximately 243 persons comprised the stratified random sampling. The study utilized a general information questionnaire, a questionnaire for studying factors in the faculty of nursing and a questionnaire for the persistence of nursing students in the faculty of nursing studies. The reliability of the study data is 0.92. The data was analyzed using, mean, percentage and standardized deviation to test the relationship of variables with Pearson's correlation. The statistical significance level was 0.01.


          The results showed that factors related to the persistence of nursing students studying at the faculty of nursing, university of Ubon Ratchathani overall, it was at a high level ( = 4.06, S.D. = 0.53). When considering each aspect, it was found that the factor of love in nursing profession was at the high level ( = 4.12, S.D. = 0.57). Secondly, the correlation coefficient was at high level ( = 4.10, S.D. = 0.55). And the economic factor was moderate ( = 3.96, S.D. = 0.47). The retention of nursing students in nursing education at the University of Ubon Ratchathani overall, indicated a high level ( = 4.17, S.D.=0.51). These Factors were identified in the faculty of nursing at Ratchathani University. There was a positive correlation with the persistence of nursing students in nursing education. The statistical significance was 0.01. The three factors measured were; first, relationships, reported a high level of (r = 0.75). Second, the love for the nursing profession, the relationship was a level (r = 0.73). The last factor was economic, the relationship was (r = 0.52). The results of the study are based on the hypothesis of the research.

Article Details

How to Cite
เมืองซอง ว., เพ็ญวิเชียร ณ., ราชาฐา ณ., บัวกอ ท., ถิ่นอำนาจ ว., บุทฤทธิ์ ธ., มะณีวงษ์ ธ., ประไพเพชร ธ., ศรียัง ศ., & ชัยวรรณวรรต ท. (2019). Factors related to the persistence of nursing students studying at the faculty of nursing, university of Ubon Ratchathani. Journal of Ratchathani Innovative Health Sciences, 1(3), 62–76. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JRIHS/article/view/212253
Section
Research Article

References

ธนพล บรรดาศักดิ์, กนกอร ชาวเวียง, และนฤมล จันทรเกษม. (2560). ความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, 5(1), 357-369.

ธีรวุฒิ เอกะกุล. (2550). ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. (พิมพ์ครั้งที่ 5).กรุงเทพฯ: วิทยาออฟเซทการพิมพ์.

บงกชพร ตั้งฉัตรชัย. (2554). ปัจจัยทํานายการคงอยูในงานของพยาบาลวิชาชีพ: กรณีศึกษาโรงพยาบาลศูนย์ เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กระทรวงสาธารณสุข. วารสารสภาการพยาบาล, 26(4), 43-45.

พิชฌาย์วีร์ สินสวัสดิ์ และเบญจวรรณ พิททาร์ต. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับ คุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี. วารสารเกื้อการุณย์, 23(1), 7-20.

พัชรี กระจ่างโพธิ์, สถาพร กลางคาร และ ศิริมา เขมะเพชร. (2559). ปัจจัยในการเลือกสถาบันการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ. วารสารพยาบาลตำรวจ, 8(2), 161-167.

เพียงใจ เวชวงศ์. (2556). การคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยวิกฤตโรงพยาบาลร้อยเอ็ด. (วิทยานิพนธ์ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยบูรพา.

ศิริพร จิรวัฒน์กุล, ประณีต ส่งวัฒนา, สมพร รุ่งเรืองกลกิจ, วารุณี ฟองแก้ว, วรรณี เดียวอิศเรศ, ศิริอร สินธุ และ นันทพันธ์ ชินลํ้าประเสริฐ. (2555). ความสุขเกิดจากใจรักในวิชาชีพและการช่วยเหลือผู้ป่วย.วารสารสภาการพยาบาล, 27(4), 26-42.

ศิริพร แสงศรีจันทร์, พยาม การดี, กันยา นันต๊ะแก้ว และรัตนา ทาสิทธิ์. (2556). เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านนิสิต กระบวนการเรียนการสอน ปัจจัยเกื้อหนุน กับความสุขของนิสิตพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา. 1(2), 1-9.

สุดท้าย ชัยจันทึก, เทพศักดิ์ บุญยรัตพันธุ์, อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี และ อัญชนา ณ ระนอง. (2560). การพัฒนารูปแบบการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาของภาครัฐในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 14(65), 173 - 192.

อนัญญา คูอาริยะกุลม, วราภรณ์ ยศทวี, นัยนา อินธิโชติ, วิภาวรรณ นวลทอง และวีระยุทธ อินพะเนา. (2552). เจตคติต่อวิชาชีพการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลบรมราชชนี อุตรดิตถ์. วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ, 6(1), 18-26.

อมรรัตน์ ศรีคำสุข ไซโตะ. (2554). ความสุขของนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณทิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น. วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ. 34(2), 70-79.

อัศวินี นามะกันคำ, ชาลินี สุวรรณยศ, พจนีย์ ภาคภูมิ และ วราวรรณ ภูมิคำ. (2551). ความเครียดและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดของนักศึกษาพยาบาลในการฝึกปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วย. พยาบาลสาร, 35(2), 26-36.

Allen, N. J. and Meyer, J. P. (1990). The Measurement and Antecedents of Affective, Continuance and Normative Commitment to the Organization. Journal of Occupational Psychology, (63), 1-18.

Hirschi, T. (1996). Causes of delinquency. Berkeley, CA: University of California Press.

Mathis, R.L. and Jackson, J.H. (2006). Human resource management. 12th ed. United States of America: Tomson.