บทบรรณาธิการ

                 วารสารราชธานีนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สุขภาพฉบับนี้ ขอนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับบทความวิจัย 4 เรื่อง บทความวิชาการ 1 เรื่อง ซึ่งกองบรรณาธิการขอนำเรียนว่า บทความทั้ง  5 เรื่องที่ตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ มีความหลากหลาย ทั้งในด้านพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาล ผลลัพธ์ทางการพยาบาล รวมถึงพัฒนาการศึกษาพยาบาล ความท้าทายของพยาบาลในกลุ่มประชากร ตั้งแต่ทารก วัยรุ่น วัยทำงาน และวัยสูงอายุ บทความวิจัยอันได้แก่ ผลของโปรแกรมสร้างแรงจูงใจในการป้องกันโรคต่อการรับรู้เกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูก เพราะมะเร็งปากมดลูกยังเกิดขึ้นกับสตรีวัยต่าง ๆ จำนวนมาก ถ้ามาตรวจคัดกรองแต่เนิ่น ๆ จะลดอัตราการตายของสตรีลง หรือ เรื่องผลของโปรแกรมการส่งเสริมการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ในการปฏิบัติการพยาบาลต่อความรู้และการปฏิบัติของพยาบาล ในการจัดการความเจ็บปวดเฉียบพลันในทารกแรกเกิด เพราะการจัดการความเจ็บปวดกับทารกแรกเกิดเป็นเรื่องต้องมีทักษะ และมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องทารกแรกเกิดเป็นอย่างมาก หรือ บทความวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของชุมชน เพื่อจะได้ทราบและวางแผนการรักษา บำบัด ป้องกันต่อไป สำหรับการพัฒนาการศึกษาพยาบาลและนักศึกษาพยาบาล ได้แก่บทความวิชาการ เรื่อง แนวทางการสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัดสำหรับนักศึกษาพยาบาล และบทความวิจัยเรื่อง ศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการคงอยู่ของนักศึกษาพยาบาล ซึ่งทั้ง 5 เรื่องนี้ ล้วนมีความน่าสนใจ สามารถนำไปต่อยอดเพื่อการพัฒนาการพยาบาลได้เป็นอย่างดี

กองบรรณาธิการ มีความภาคภูมิใจในความสามารถของคณาจารย์พยาบาล พี่น้องชาวพยาบาล และบุคลากรในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย มาเผยแพร่ พร้อมทั้งนำองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของวิชาชีพต่อไป ขอเชิญชวน พี่ ๆ น้อง ๆ เพื่อน ๆ ทีมวิทยาศาสตร์สุขภาพทุก ๆ ท่าน ส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย มาเผยแพร่ และร่วมติดตามอ่านวารสาร เพื่อนำองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อ ให้เกิดความเข้มแข็งของวิชาชีพต่อไป

                                                                                                                        ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ โพธิดารา

                                                                                                                                               บรรณาธิการ

Published: 01-10-2017

The Effects of a Motivation Enhancing Program on the Perception of Cervical Cancer at Dongbang Health Promoting Hospital, Muang District, Ubon Ratchathani Province

ฐิติมา โกศัลวิตร, นิตยา เจริญยุทธ์, กัญญารัตน์ กันยะกาญจน์, นฤมล บุญญนิวารวัฒน์

18-30

Alcohol drinking behavior among people in the urban area of Udon Thani province

อุมาพร เคนศิลา, จุฬารัตน์ เคนศิลา

52-61

Factors related to the persistence of nursing students studying at the faculty of nursing, university of Ubon Ratchathani

วราลักษณ์ เมืองซอง, ณัฐริกา เพ็ญวิเชียร, ณัฐวิภา ราชาฐา, ทิพย์สุคนธ์ บัวกอ, วรรณภา ถิ่นอำนาจ, ธนบูรณ์ บุทฤทธิ์, ธัญวลัย มะณีวงษ์, ธนัญญา ประไพเพชร, ศศิวิภา ศรียัง, ทศา ชัยวรรณวรรต

62-76

Guidelines for Building Therapeutic Relationship for Nursing Students

นิภาธร ไวท์วิทย์ริยะกุล, ระพีพรรณ ลาภา

1-17