Capacity in Daily Living and Happiness among the Elderly in Thung Khun Noy, Ubonratchathani

Main Article Content

จิรังกูร ณัฐรังสี
สุนิตา ไชยมี
สุวนันท์ จังจิตร
สุภาวินี สุภะพินิ
สุปรียา โพธิ์อุดม

Abstract

This study was aimed at studying capacity in daily living among the elderly, happiness among the elderly and determining the correlations between capacity in daily life and happiness among the elderly. The subjects in this study were 92 older adults aged 60 years and up in Thung Khun Noy, Jae Ra Mae, Muang, Ubonratchathani who were obtained by simple random sampling. The instruments used in this study were an interview form on demographic data and competency in daily life with reliability according to Cronbach’s Alpha Coefficient at 0.77 and a happiness scale with reliability at 0.64. Data were analyzed by determining frequency, percentage, mean, standard deviation and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient.


According to the findings, capacity in daily living among the elderly was at the level of the group attached to society (97.9%) (93 subjects) and the home-bound (2.1%) (2 subjects) not bed-bound. All of the elderly were able to perform the following activities: eating, dressing, combing hair, face washing, tooth brushing and shaving. The elderly (50%) had bowel and bladder continence. All of the elderly had happiness lower than ordinary people (38.9%) (37 subjects). The elderly had the highest levels of happiness in feeling secure and safe, belief that families would care for the elderly when sick and satisfaction in life (63.2%, 60% and 56.8%, respectively). Capacity in daily life did not have a statistical correlation with happiness among the elderly.

Article Details

How to Cite
ณัฐรังสี จ., ไชยมี ส., จังจิตร ส., สุภะพินิ ส., & โพธิ์อุดม ส. (2018). Capacity in Daily Living and Happiness among the Elderly in Thung Khun Noy, Ubonratchathani. Journal of Ratchathani Innovative Health Sciences, 2(1), 50–60. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JRIHS/article/view/213168
Section
Research Article

References

กรมกิจการผู้สูงอายุ. (2560). ชุดความรู้การดูแลตนเองและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุสุขภาพดี. สืบค้นจาก
http://www.dop.go.th/download/formdownload/th1529476181-813_0.pdf

เขมภัค เจริญสุขศิริ และสิริพิชญ์ เจริญสุขศิริ. (2560). คุณภาพชีวิตและสุขภาวะด้านสุขภาพและความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุไทยในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี. Journal of Associated Medical Sciences, 50(3), 526-524.

จิรวรรณ อินคุ้ม. (2558). การกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ในผู้สูงอายุ. Journal of Medicine and Health Sciences, 22(1), 58-68.

นงนุช แย้มวงษ์. (2557). คุณภาพชีวิตและความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุที่มารับบริการในโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ. Journal of Medicine and Health Sciences, 21(1), 37-44.

บรรลุ ศิริพานิช. (2559). สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย. สืบค้นจาก http://www.dop.go.th/ download/knowledge/th1512367202-108_0.pdf

ปัทมา ผ่องศิริ, กุลธิดา กุลประฑีปัญญา, นันทรียา โลหะไพบูลย์กุล, สอาด มุ่งสิน, และพิสมัย วงศ์สง่า. (2561). คุณภาพชีวิต ภาวะสุขภาพจิตและความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง ของผู้สูงอายุ:กรณีศึกษาเขตเมือง อุบลราชธานี. วารสารเกื้อการุณย์, 25(2), 137-151.

ปุณิกา กิตติกุลธนันท์. (2560). ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ความแข็งแกร่งในชีวิตและการสนับสนุนทางสังคมกับภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ. (ปริญญาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตภาควิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, มหาวิทยาลัยมหิดล).

รศรินทร์ เกยย์, อุมาภรณ์ สกรวาณิชย์, เฉลิมพล แจ่มจันทร์, และเกวลี สุวรรณนพเก้า. (2556). มโนทัศน์ใหม่ของนิยามผู้สูงอายุ: มุมมองเชิงจิตวิทยาสังคม และสุขภาพ. นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.

วรรณวิสาข์ ไชยโย. (2557). ทรรศนะเรื่องความสุขในผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาบ้านวัยทองนิเวศน์. มนุษยศาสตร์สาร, 13(1), 16-30.

สุจิตรา สมพงษ์และนงนุช โรจนเลิศ. (2557). ความสุขของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราใน
จังหวัดนครปฐม. วารสารพยาบาลตำรวจ, 6(1), 204-218.

กองนโยบายและวิชาการสถิติ สํานักงานสถิติแห่งชาติ. (2562). รายงานผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2562 ทั่วราชอาณาจักร. สืบค้นจาก
http://www.nso.go.th/sites/2014/DocLib13/

สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. (2561). สังคมผู้สูงอายุกับการขับเคลื่อน เศรษฐกิจไทย. สืบค้นจาก https://library2.parliament.go.th/ejournal/content_ af/2561/jul2561-1.pdf

สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล, ธีระ สิริสมุด, แก้วกุล ตันติ พิสิฐกุล, ยศ ติระวัฒนานนท์, และลี่ลิ อิงศรีสว่าง. (2557). รายงานผลการศึกษาเบื้องต้นการสำรวจสุขภาวะผู้สูงอายุไทย ปี 2556 ภายใต้แผนงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ. นนทบุรี: โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ.

อัมพร เครือเอม. (2561). ความสุขในชีวิตของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองโพ จังหวัดราชบุรี. วารสารหัวหินสุขใจไกลกังวล, 3(1), 59-71.

อรรถกร เฉยทิม, นวลฉวี ประเสริฐสุข, และอุรปรีย์ เกิดในมงคล. (2561). ความสุขของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ เขตกรุงเทพมหานคร. Integrated Social Science Journal, 5(1), 85-108.