บทบรรณาธิการ

           วารสารราชธานีนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 1 ปีที่ 2 พศ. 2561 ซึ่งได้ประมวลสาระความรู้ทั้งจากทฤษฎี และจากประสบการณ์การปฏิบัติของผู้เขียนที่เป็นอาจารย์ พยาบาลวิชาชีพ มีความหลากหลายทั้งการปฏิบัติการพยาบาล  ผลลัพธ์ทางการพยาบาลรวมถึงพัฒนาการศึกษาพยาบาล เป็นความท้าทายของพยาบาลในกลุ่มประชากรตั้งแต่วัยทารก วัยรุ่น วัยทำงาน และวัยสูงอายุ บทความวิชาการ ได้แก่ การออกกำลังกายแบบสมดุล: ปลอดภัยห่างไกลโรค เพราะการออกกำลังกายจำเป็นต่อสุขภาพทุกช่วงวัย แต่ต้องมีหลักการออกกำลังกายอย่างปลอดภัย และควรเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับแต่ละคน ส่วนบทความวิจัย 4 เรื่อง ได้แก่ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทำงานของผู้ที่ทำงานในหอผู้ป่วยฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ เพราะความสุขในการทำงานจะส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกับพันธกิจขององค์กร นอกจากนี้ยังมีงานวิจัย การเกิดภาวะหลอดเลืดดำส่วนปลายอักเสบจากการให้สารละลายในผู้ป่วยวิกฤติ ซึ่งจะได้นำผลการวิจัยไปเป็นแนวการปฏิบัติที่จะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นกับผู้ป่วย และยังมีเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการนอนหลับของนักศึกษาพยาบาล ซึ่งผลการวิจัย ได้แก่ ความเครียด สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และสุขนิสัยเกี่ยวกับการนอน อาจารย์และนักศึกษาจะได้ทราบสาเหตุและหาทางป้องกันแก้ไขให้ปัญหาเหล่านี้ลดลง งานวิจัยที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุที่น่าสนใจ คือ ความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวันและความสุขของผู้สูงอายุ ว่าปัจจัยอะไรบ้างที่เกี่ยวข้อง จะได้นำผลการวิจัยมาพัฒนาปรับปรุงการให้ความรู้แก่ครอบครัวผู้สูงอายุต่อไป

กองบรรณาธิการ มีความภาคภูมิใจในความสามารถของคณาจารย์พยาบาล พี่น้องชาวพยาบาล และบุคลากรในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย มาเผยแพร่ พร้อมทั้งนำองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของวิชาชีพต่อไป ขอเชิญชวน พี่ ๆ น้อง ๆ เพื่อน ๆ ทีมวิทยาศาสตร์สุขภาพทุก ๆ ท่าน ส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย มาเผยแพร่ และร่วมติดตามอ่านวารสาร เพื่อนำองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อ ให้เกิดความเข้มแข็งของวิชาชีพต่อไป

                                                                                                                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ โพธิดารา

                                                                                                                                         บรรณาธิการ

Published: 01-01-2018

The study on factors affecting work happiness of staffs at a drug addiction Rehabilitation ward in the Northeast

ศิริลักษณ์ ปัญญา, รุ่งอรุณ โทวันนัง

12-21

Peripheral vein inflammation disease from intravenous solution in critical patient

มนรดา แข็งแรง, อัจฉราภรณ์ พันธุ์เวียง

22-36

Capacity in Daily Living and Happiness among the Elderly in Thung Khun Noy, Ubonratchathani

จิรังกูร ณัฐรังสี, สุนิตา ไชยมี, สุวนันท์ จังจิตร, สุภาวินี สุภะพินิ, สุปรียา โพธิ์อุดม

50-60

Balance Exercise: Safe and Healthy

ฐิติมา โกศัลวิตร, กัญญารัตน์ กันยะกาญจน์

1-11