วารสารการพยาบาล สุขภาพ และการศึกษา ส่งเสริมการเผยแพร่บทความวิจัย/บทความวิชาการ/บทความปริทัศน์ ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการพยาบาล สุขภาพ และการศึกษาแก่คณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกสถาบัน มีกำหนดตีพิมพ์เผยแพร่ทุก 4 เดือน (3 ฉบับต่อปี)

ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน

ฉบับที่ 2 พฤษภาคม–สิงหาคม 

ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม

Print ISSN: 2630-0214 Online ISSN: -กำลังดำเนินการ-

เผยแพร่แล้ว: 2018-12-31