เรียน สมาชิกรามาธิบดีพยาบาลสาร ทุกท่าน

ทางรามาธิบดีพยาบาลสารจะขอยกเลิกเล่มวารสารจากการสมัครเป็นสมาชิกรามาธิบดีพยาบาลสาร ซึ่งเล่มสุดท้ายที่จะดำเนินการตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม คือเล่มที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2563 หลังจากนั้นรามาธิบดีพยาบาลสารจะดำเนินการโดยใช้ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ Thai Journals Online System เป็นหลัก ผู้สนใจสามารถสมัครเป็นสมาชิกรามาธิบดีพยาบาลสารในระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ฟรี และสามารถ download บทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารได้ฟรีเช่นกัน ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงผลงานที่ตีพิมพ์ได้สะดวกและรวดเร็ว สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการเขียนผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องได้อย่างทันเหตุการณ์

สำหรับผู้สนใจที่จะส่งผลงานมาเพื่อรับการพิจารณาในการตีพิมพ์ในรามาธิบดีพยาบาลสารในระบบ Thai Journals Online System ทางรามาธิบดีพยาบาลสารมีค่าดำเนินการ 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อเรื่อง เพื่อเป็นค่าดำเนินการในการพิจารณาคุณภาพของบทความทางวิชาการก่อนได้รับการตอบรับตีพิมพ์ และค่าดำเนินการในระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นหนึ่งช่องทางในการเผยแพร่ผลงานที่มีคุณภาพ ดิฉันและกองบรรณาธิการจะร่วมกันพัฒนาคุณภาพวารสารอย่างต่อเนื่องและขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนรามาธิบดีพยาบาลสารมาอย่างต่อเนื่อง

รศ.ดร. สุปรีดา มั่นคง

บรรณาธิการรามาธิบดีพยาบาลสาร