Login or Register to make a submission.

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.

  • ไม่เคยส่งบทความนี้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งตีพิมพ์ใดๆ มาก่อน หรือส่งตีพิมพ์ที่อื่นๆ ในเวลาเดียวกัน
  • ได้รับความเห็นชอบจากผู้ร่วมเขียนทุกท่านแล้ว (หากมี)
  • จะแก้ไขบทความจนมีความพร้อมที่จะตีพิมพ์ ตามคำแนะนำจากกองบรรณาธิการ
  • บทความที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว จะเป็นลิขสิทธิ์ของวารสารฯ และ

    หมายเหตุ : (สำหรับงานวิจัย) ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนแล้ว (โปรดแนบสำเนา 1 ชุด) กรุณาแนบไฟล์ในขั้นตอนที่ 4 (UPLOAD SUPPLEMENTARY FILES)

รามาธิบดีพยาบาลสาร

ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจทุกท่านส่งบทความทางการพยาบาลและบทความในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจเป็นรายงานการวิจัย บทความทางวิชาการ หรือบทความอื่นที่น่าสนใจ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในรามาธิบดีพยาบาลสารทั้งนี้ มีข้อตกลงในการส่งบทความเพื่อการตีพิมพ์ ดังนี้

  1. บทความที่ส่งเพื่อตีพิมพ์ต้องไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งตีพิมพ์อื่นๆ ในเวลาเดียวกัน
  2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว จะเป็นลิขสิทธิ์ของวารสารฯ
  3. ในกรณีที่ผู้เขียนต้องการถอนบทความจากการตีพิมพ์ ต้องแจ้งบรรณาธิการโดยตรงให้เร็วที่สุด ก่อนที่จะส่งให้ reviewer อ่าน หากบทความนั้นได้ผ่านการอ่านจาก reviewer แล้วจะถอนคืนไม่ได้
  4. หากท่านต้องการทราบว่าบทความที่ส่งมาแล้วอยู่ขั้นตอนใด ท่านสามารถติดต่อสอบถามบรรณาธิการได้

คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ 

ต้นฉบับควรพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม สำเร็จรูป Microsoft Word for Windows โดยใช้ กระดาษพิมพ์ขนาด A4 พิมพ์หน้าเดียว เว้นบรรทัด ใช้ ระยะ single space ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพ์เลขหน้ากำกับทุกแผ่น จำนวนไม่เกิน 15 หน้า                                                       

พิมพ์ชื่อผู้เขียน คุณวุฒิ ตำแหน่งและ สถานที่ทำงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้เฉพาะ แผ่นปกเท่านั้น ไม่ต้องพิมพ์ ไว้ในเนื้อหา ทั้งนี้เพื่อให้ กองบรรณาธิการทบทวนบทความโดยไม่ทราบผู้เขียน (blindly review) ส่วนชื่อเรื่องพิมพ์ไว้ตรงกลางของ หน้าแรก

เนื้อเรื่องและการใช้ภาษา บทความทางวิชาการ ให้เขียนบทคัดย่อ (abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และระบุ คำสำคัญ (keywords) 2-5 คำ ส่วนการเรียงหัวข้อ ของเนื้อเรื่อง ให้พิจารณาตามความเหมาะสม รายงานการวิจัย ควรเรียงลำดับเรื่องดังนี้ บทคัดย่อภาษาไทย และคำสำคัญภาษาไทย 2-5 คำ บทคัดย่อภาษาอังกฤษ และคำสำคัญ ภาษาอังกฤษ 2-5 คำ ความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของการวิจัย กรอบแนวคิด และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง สมมติฐาน (ถ้ามี) วิธีการดำเนินการวิจัย ซึ่งรวมถึง การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือการวิจัย และ การปกป้องสิทธิของผู้ถูกวิจัย หรือ Human subject protection ด้วย ผลการวิจัย เสนอให้ครอบคลุม วัตถุประสงค์ของการวิจัย แต่ไม่ใช่สรุปเป็นข้อๆ ใช้ตารางเมื่อจำเป็น คำอธิบายตาราง เสนอเฉพาะที่ต้องการชี้ประเด็นสำคัญ อภิปรายผล เสนอเป็นความเรียง ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของผลที่ได้กับกรอบแนวคิด และงานวิจัยที่ผ่านมา ไม่ควรอภิปรายตามสมมติฐาน เป็นข้อๆ แต่ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของตัวแปรที่ ใช้ศึกษาทั้งหมด ข้อเสนอแนะและแนวทางการนำ ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) และเอกสารอ้างอิง

การใช้ภาษา ใช้ภาษาไทยโดยยึดหลัก ของราชบัณฑิตยสถาน พยายามหลีกเลี่ยงการใช้ ภาษาอังกฤษในข้อความภาษาไทย ยกเว้นกรณีจำเป็น และไม่ใช้คำย่อนอกจากเป็นคำที่ยอมรับกันโดยทั่วไป การแปลศัพท์อังกฤษเป็นไทย หรือการเขียนทับศัพท์ ภาษาอังกฤษให้ยึดหลักของราชบัณฑิตยสถานการใช้ ศัพท์ภาษาอังกฤษในเนื้อเรื่องภาษาไทย หากต้องการ ใส่ภาษาอังกฤษในวงเล็บ ให้ใช้อักษรตัวเล็ก เช่น แรงสนับสนุนทางสังคม (social support) ยกเว้น ชื่อหัวข้อ (title) และชื่อเฉพาะ ให้ขึ้นต้นด้วยอักษร ตัวใหญ่ เช่น แบบวัดความสามารถในการทำกิจวัตร ประจำวันของบาร์เทล (Barthel’s Activities of Daily Living Index)

ภาพ ภาพที่ส่งมาจะเป็นสีหรือขาวดำก็ได้ แต่ ภาพในวารสารที่ตีพิมพ์แล้วจะเป็นภาพขาวดำเท่านั้น ถ้าเป็นรูปภาพถ่ายให้ใช้ภาพขนาด 3x5 นิ้ว ถ้าเป็น artwork เขียนด้วยหมึกดำบนกระดาษมันสีขาว มี หมายเลขกำกับพร้อมทั้งลูกศรแสดงด้านบนของภาพ เขียนด้วยดินสอเบาๆ ที่ด้านหลัง คำบรรยายภาพให้ พิมพ์ใต้ภาพ หากเป็นภาพที่มีลิขสิทธิ์ (เช่น จากหนังสือ วารสารต่างๆ เป็นต้น) ต้องได้รับการอนุญาตก่อน และ ต้องมีการอ้างอิง reference ด้วย ตัวอย่างการอ้างอิง ภาพจากวารสาร เช่น From “Effects of Adult Aging on the Movement Complexity Factor of Response Programming” by K. Light and W. Spirduso, 1990, Journal of Gerontology: Psychological Sciences, 45, p. 108. Reprinted with permission of the author. หรือ ตัวอย่างอ้างอิงภาพจากหนังสือ จาก “ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุไทย” (หนา้ 61), โดย สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล, ชัยยศ คุณานุสนธิ์, วิพุธ พูลเจริญ, และไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล, 2542, กรุงเทพฯ: โฮลิสติก พับลิชชิ่ง. (พิมพ์ซ้ำโดยได้รับอนุญาตจาก เจ้าของแล้ว)

การอ้างอิงเอกสาร ใช้ระบบแวนคูเวอร์ (Vancouver Style)

การส่งต้นฉบับ ควรส่งต้นฉบับที่พิมพ์แล้ว (hard copy) จำนวน 2 ชุด และ compact disc (CD) ระบุโปรแกรมที่ใช้และชื่อ file มาด้วยพร้อมทั้งแจ้งชื่อ สถานที่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เขียนที่สามารถติดต่อได้ ในกระดาษแผ่นหน้าที่แยกจากเนื้อหา

เอกสารการส่งบทความของวารสารฯ