วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล (ชื่อเดิม รามาธิบดีพยาบาลสาร) ชื่อภาษาอังกฤษ Nursing Research and Innovation Journal ชื่อย่อ Nurs Res Inno J เป็นวารสารทางการพยาบาลราย 4 เดือน จัดทำขึ้นโดยโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี มีระบบการบริหารจัดการแบบสากล คือ มีกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกตามจำนวนที่ สกอ.และ TCI กำหนด มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาค้นคว้า โครงการกิจกรรม การวิจัยทางการพยาบาลและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

Focus and Scope

วัตถุประสงค์ (Aims):

1. เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาค้นคว้า โครงการกิจกรรม การวิจัยทางการพยาบาลและสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด ประสบการณ์ และเทคนิคใหม่ ๆ ทางการพยาบาล

3. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลทางวิชาการด้านการพยาบาลและด้านสุขภาพแก่อาจารย์ นักศึกษา พยาบาล และผู้สนใจได้ศึกษา ค้นคว้า หาข้อมูล และนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาและการทำงานได้

ขอบเขต (Scope)

ประเภทของบทความรวมถึง บทความวิจัย บทความวิชาการ กรณีศึกษา การทบทวนงานวิจัย การวิเคราะห์มโนมติ นวัตกรรมทางการพยาบาล โครงการกิจกรรมในการดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริการด้านสุขภาพ

Peer Review Process

มีระบบการบริหารจัดการแบบสากลคือ มีกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกตามจำนวนที่ สกอ. กำหนด ในการทำหน้าที่เป็น peer review เพื่อ blindly review manuscript จากผู้ส่งต้นฉบับ

บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่านโดยเป็นการประเมินแบบ Double-blind peer review

All submitted manuscripts must be reviewed by at least 2 expert reviewers as Double-blind peer review

วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล (ชื่อเดิม รามาธิบดีพยาบาลสาร) เป็นวารสารทางวิชาการ มีขั้นตอนการดำเนินงานจัดทำดังต่อไปนี้

1. กองบรรณาธิการวารสารฯ ตรวจสอบความสมบูรณ์และถูกต้องของต้นฉบับ

2. กองบรรณาธิการวารสารฯ จัดส่งต้นฉบับให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขาวิชานั้น ๆ อ่านประเมินต้นฉบับ จำนวน 2-3 ท่านต่อเรื่อง

3. ส่งให้ผู้เขียนแก้ไขตามการอ่านประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) โดยสามารถอธิบายหรือชี้แจงข้อสงสัย ผ่านบรรณาธิการ

4. กองบรรณาธิการวารสารฯ ตรวจสอบความถูกต้อง และจัดพิมพ์ต้นฉบับรามาธิบดีพยาบาลสาร

5. จัดส่งต้นฉบับให้กับโรงพิมพ์ ดำเนินการจัดทำ format รูปเล่ม

6. กองบรรณาธิการวารสารฯ ดำเนินการเผยแพร่วารสาร

7. ค่าดำเนินการสำหรับบทความภาษาไทย 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) ต่อเรื่อง  และบทความภาษาอังกฤษ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ต่อเรื่อง ทางวารสารเก็บค่าดำเนินการ เมื่อเริ่มกระบวนการส่งต้นฉบับให้ผู้ทรงคุณวุฒิ

Publication Frequency

กำหนดการออกวารสาร ปีละ 3 ฉบับต่อปี

ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน

ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม

ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Nursing Research and Innovation Journal

วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล (ชื่อเดิม รามาธิบดีพยาบาลสาร) เป็นวารสารทางการพยาบาลราย 4 เดือน จัดทำขึ้นโดยโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี มีระบบการบริหารจัดการแบบสากล คือ มีกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกตามจำนวนที่ สกอ.และ TCI กำหนด

Sponsors

Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University

Sources of Support

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี

Journal History

รามาธิบดีพยาบาลสารเล่มแรกได้จัดพิมพ์ขึ้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2538

บรรณาธิการท่านแรก คือ ศ. ดร. สมจิต หนุเจริญกุล เป็น บรรณาธิการ ปี พ.ศ. 2538-2546

รศ. ดร. ยุพาพิน ศิรโพธิ์งาม เป็นบรรณาธิการ ปี พ.ศ. 2546-2549

ผศ. ดร. พรทิพย์ มาลาธรรม เป็นบรรณาธิการ ปี พ.ศ. 2549-2555

รศ. ดร. สุปรีดา มั่นคง เป็นบรรณาธิการ ตั้งแต่ ก.ย. 2555 จนถึง ปัจจุบัน

ปรับชื่อวารสาร เป็น วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2566