รามาธิบดีพยาบาลสาร เป็นวารสารทางการพยาบาลราย 4 เดือน จัดทำขึ้นโดยโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี มีระบบการบริหารจัดการแบบสากล คือ มีกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกตามจำนวนที่ สกอ.และ TCI กำหนด มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาค้นคว้า โครงการกิจกรรม การวิจัยทางการพยาบาลและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

รามาธิบดีพยาบาลสาร

2021-11-12

เรียน สมาชิกรามาธิบดีพยาบาลสารทุกท่าน

ผู้สนใจที่ต้องการส่งผลงานมาเพื่อรับการพิจารณาในการตีพิมพ์ ทางวารสารมีการปรับค่าดำเนินการในการตีพิมพ์ บทความภาษาไทย 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) ต่อเรื่อง ส่วนบทความภาษาอังกฤษ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ต่อเรื่อง เพื่อเป็นค่าดำเนินการในการตรวจสอบคุณภาพของบทความทางวิชาการก่อนได้รับการตอบรับตีพิมพ์ตามประกาศ กพอ. และค่าดำเนินการในระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ Thai Journals Online System ผู้สนใจสามารถติดต่อรามาธิบดีพยาบาลสาร เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณสายสุนีย์ อุยพานิชยนตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 098-297-1059 ในเวลาราชการ

ขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนรามาธิบดีพยาบาลสาร

รศ.ดร. สุปรีดา มั่นคง

บรรณาธิการรามาธิบดีพยาบาลสาร

Vol. 28 No. 1 (2022): มกราคม-เมษายน 2565

Published: 2022-04-22

The Effect of a Promoting Gratitude Program on Holistic Health in Nursing Students

Pimpanit Pasri, Kanokwan Hounsri, Sarana Suwanruangsri, Karnsunaphat Balthip, Umaporn Boonyasopun

143-157

View All Issues

ISSN 0858-9739 (Print)

ISSN 2672-9784 (Online)

Indexed in tci