รามาธิบดีพยาบาลสาร เป็นวารสารทางการพยาบาลราย 4 เดือน จัดทำขึ้นโดยโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี มีระบบการบริหารจัดการแบบสากล คือ มีกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกตามจำนวนที่ สกอ.และ TCI กำหนด มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาค้นคว้า โครงการกิจกรรม การวิจัยทางการพยาบาลและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

รามาธิบดีพยาบาลสาร

2021-11-12

เรียน สมาชิกรามาธิบดีพยาบาลสารทุกท่าน

ผู้สนใจที่ต้องการส่งผลงานมาเพื่อรับการพิจารณาในการตีพิมพ์ ทางวารสารมีการปรับค่าดำเนินการในการตีพิมพ์ บทความภาษาไทย 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) ต่อเรื่อง ส่วนบทความภาษาอังกฤษ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ต่อเรื่อง เพื่อเป็นค่าดำเนินการในการตรวจสอบคุณภาพของบทความทางวิชาการก่อนได้รับการตอบรับตีพิมพ์ตามประกาศ กพอ. และค่าดำเนินการในระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ Thai Journals Online System ผู้สนใจสามารถติดต่อรามาธิบดีพยาบาลสาร เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณสายสุนีย์ อุยพานิชยนตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 098-297-1059 ในเวลาราชการ

ขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนรามาธิบดีพยาบาลสาร

รศ.ดร. สุปรีดา มั่นคง

บรรณาธิการรามาธิบดีพยาบาลสาร

Vol. 28 No. 2 (2022): พฤษภาคม-สิงหาคม 2565

Published: 2022-08-23

Associations among Knowledge, Attitudes, Health Behaviors, and Stress of Pregnant Women in Thailand during the New Coronavirus-2019

Pairin Sukontrakoon, Srisamorn Phumonsakul, sailom Gerdprasert, Shuleeporn Prohm, Arissara Sawatpanich

Medication Administration Errors of Nursing Students during Practice in Clinics and in Simulation

Streerut Thadakant, Sophia H Hu, Sumolchat Duangbubpha, Teerawat Changpad, Mingkamon Pibanwong
View All Issues

ISSN 0858-9739 (Print)

ISSN 2672-9784 (Online)

Indexed in tci