รามาธิบดีพยาบาลสาร เป็นวารสารทางการพยาบาลราย 4 เดือน จัดทำขึ้นโดยโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี มีระบบการบริหารจัดการแบบสากล คือ มีกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกตามจำนวนที่ สกอ.และ TCI กำหนด มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาค้นคว้า โครงการกิจกรรม การวิจัยทางการพยาบาลและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

TCI กลุ่มที่ 1

2020-01-30

รามาธิบดีพยาบาลสารผ่านการประเมินจัดกลุ่มคุณภาพวารสารในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ให้อยู่ในวารสารกลุ่มที่ 1: สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 จนถึง 31 ธันวาคม 2567 ประกาศเมื่อ 10 มกราคม 2563

Vol. 25 No. 3 (2019): กันยายน-ธันวาคม 2562

Published: 2020-01-08

View All Issues

ISSN 0858-9739 (Print)

ISSN 2672-9784 (Online)

Indexed in tci