ที่ปรึกษา 

:

ศาสตราจารย์ น.พ.ปิยมิตร ศรีธรา

คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

    ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สมจิต หนุเจริญกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ สภาการพยาบาล

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร. พูลสุข เจนพาณิชย์ วิสุทธิพันธ์

ผู้อำนวยการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

:

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. เสริมศรี สันตติ

นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี

บรรณาธิการ

:

รองศาสตราจารย์  ดร. สุปรีดา  มั่นคง

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

 

รองศาสตราจารย์ ดร. พรทิพย์  มาลาธรรม

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรียา  ปทุมวัน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิญญา  ศิริพิทยาคุณกิจ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

กองบรรณาธิการ

:

Professor Emeritus Dr. Gwen Sherwood

University of North Carolina at Chapel Hill, USA

 

 

ศาสตราจารย์ ดร. รุจา ภู่ไพบูลย์

ข้าราชการเกษียณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.วีณา  จีระแพทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนืดแห่งประเทศไทย

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร. สายพิณ  เกษมกิจวัฒนา

ผู้ทรงคุณวุฒิ สภาการพยาบาล

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณภา  ศรีธัญรัตน์

ผู้ทรงคุณวุฒิ สภาการพยาบาล

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร. สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร. สมพร  รุ่งเรืองกลกิจ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร. จอนผะจง  เพ็งจาด

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภาการชาดไทย

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร. ปิยะนุช จิตตนูนท์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร. อารีย์วรรณ  อ่วมตานี

คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรนุช ห้านิรัติศัย

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

รองศาสตราจารย์ พลตรีหญิง ดร.สายสมร   เฉลยกิตติ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษรตศาสตร์

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร. นัยนา  หนูนิล

รองศาสตราจารย์ ดร. มณี  อาภานันทิกุล

ศาสตราจารย์ ดร. นพวรรณ เปียซื่อ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม

รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐชา เจียรนิลกุลชัย

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร. ศจีมาศ ณ วิเชียร 

รองศาสตราจารย์ ดร. พิชญ์ประอร ยังเจริญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัลภา คุณทรงเกียรติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

นักวิชาการอิสระ 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นรลักขณ์ เอื้อกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิราณี เก็จกรแก้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพวรรณ พินิจขจรเดช

คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี