ที่ปรึกษา 

:

ศาสตราจารย์ น.พ.ปิยมิตร ศรีธรา

คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

    รองศาสตราจารย์ ดร. เรณู พุกบุญมี ผู้อำนวยการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร. พูลสุข เจนพาณิชย์ วิสุทธิพันธ์

นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี

บรรณาธิการ

:

รองศาสตราจารย์  ดร. สุปรีดา  มั่นคง

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

:

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรทิพย์  มาลาธรรม

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรียา  ปทุมวัน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โสภิณ  แสงอ่อน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิญญา  ศิริพิทยาคุณกิจ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

กองบรรณาธิการ

:

ศาสตราจารย์ ดร. สมจิต หนุเจริญกุล

ผู้ทรงคุณวุฒิ สภาการพยาบาล

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.รุจา  ภู่ไพบูลย์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.วีณา  จีระแพทย์

คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

ศาตราจารย์ ดร. วารุณี ฟองแก้ว

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร. สายพิณ  เกษมกิจวัฒนา

ผู้ทรงคุณวุฒิ สภาการพยาบาล

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร. มณี  อาภานันทิกุล

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร. นพวรรณ เปียซื่อ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร. สมพร  รุ่งเรืองกลกิจ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณภา  ศรีธัญรัตน์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร. จอนผะจง  เพ็งจาด

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภาการชาดไทย

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร. ปิยะนุช จิตตนูนท์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นัยนา  หนูนิล

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารีย์วรรณ  อ่วมตานี

คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัลภา คุณทรงเกียรติ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

 

พันโทหญิง ดร.สายสมร   เฉลยกิตติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐชา เจียรนิลกุลชัย

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี