ที่ปรึกษา 

:

ศาสตราจารย์ น.พ.ปิยมิตร ศรีธรา

คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

    รองศาสตราจารย์ ดร. พูลสุข เจนพาณิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

 

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. เสริมศรี สันตติ

นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี

บรรณาธิการ

:

รองศาสตราจารย์  ดร. สุปรีดา  มั่นคง

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

:

รองศาสตราจารย์ ดร. พรทิพย์  มาลาธรรม

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรียา  ปทุมวัน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โสภิณ  แสงอ่อน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิญญา  ศิริพิทยาคุณกิจ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

กองบรรณาธิการ

:

Professor Emeritus Dr. Gwen Sherwood

ศาสตราจารย์ ดร. สมจิต หนุเจริญกุล

ศาสตราจารย์ ดร.รุจา  ภู่ไพบูลย์

ศาสตราจารย์ ดร.วีณา  จีระแพทย์

ศาตราจารย์ ดร. วารุณี ฟองแก้ว

รองศาสตราจารย์ ดร. สายพิณ  เกษมกิจวัฒนา

รองศาสตราจารย์ ดร. สมพร  รุ่งเรืองกลกิจ

รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณภา  ศรีธัญรัตน์

รองศาสตราจารย์ ดร. สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล

รองศาสตราจารย์ ดร. จอนผะจง  เพ็งจาด

รองศาสตราจารย์ ดร. ปิยะนุช จิตตนูนท์

รองศาสตราจารย์ ดร. อารีย์วรรณ  อ่วมตานี

University of North Carolina at Chapel Hill, USA

ผู้ทรงคุณวุฒิ สภาการพยาบาล

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ทรงคุณวุฒิ สภาการพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภาการชาดไทย

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร. มณี  อาภานันทิกุล

รองศาสตราจารย์ ดร. นพวรรณ เปียซื่อ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นัยนา  หนูนิล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัลภา คุณทรงเกียรติ

รองศาสตราจารย์ พันเอกหญิง ดร.สายสมร   เฉลยกิตติ

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นรลักขณ์ เอื้อกิจ

รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐชา เจียรนิลกุลชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิราณี เก็จกรแก้ว

คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี