เรียน สมาชิกวารสารทุกท่าน

รามาธิบดีพยาบาลสารผ่านการประเมินจัดกลุ่มคุณภาพวารสารในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ให้อยู่ในวารสารกลุ่มที่ 1: สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 จนถึง 31 ธันวาคม 2567 ประกาศเมื่อ 10 มกราคม 2563 และอยู่ในฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ประกาศเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณค่ะ

รศ.ดร. สุปรีดา มั่นคง

บรรณาธิการรามาธิบดีพยาบาลสาร