ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียน สมาชิกรามาธิบดีพยาบาลสารทุกท่าน

ทางวารสารจะเริ่มพิจารณาตีพิมพ์บทความภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพเพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เผยแพร่ผลงานที่มีคุณภาพ โดยจะตีพิมพ์บทความภาษาอังกฤษ 1-2 เรื่องต่อฉบับขึ้นอยู่กับคุณภาพของบทความภาษาอังกฤษ โดยมีข้อแนะนำให้ผู้เขียนตรวจภาษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษามาก่อนส่งต้นฉบับมารับการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ สำหรับค่าดำเนินการในการตีพิมพ์ ผู้สนใจที่จะส่งผลงานบทความภาษาไทยมาเพื่อรับการพิจารณาในการตีพิมพ์ในรามาธิบดีพยาบาลสารในระบบ Thai Journals Online System ทางรามาธิบดีพยาบาลสารมีค่าดำเนินการ 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อเรื่อง ส่วนบทความภาษาอังกฤษ 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อเรื่อง เพื่อเป็นค่าดำเนินการในการตรวจสอบคุณภาพของบทความทางวิชาการก่อนได้รับการตอบรับตีพิมพ์ และค่าดำเนินการในระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ Thai Journals Online System

ผู้สนใจสามารถติดต่อรามาธิบดีพยาบาลสาร เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 098-297-1059

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนรามาธิบดีพยาบาลสาร

รศ.ดร. สุปรีดา มั่นคง

บรรณาธิการรามาธิบดีพยาบาลสาร