เรียน สมาชิกรามาธิบดีพยาบาลสารทุกท่าน

ผู้สนใจที่ต้องการส่งผลงานมาเพื่อรับการพิจารณาในการตีพิมพ์ ทางวารสารมีการปรับค่าดำเนินการในการตีพิมพ์ บทความภาษาไทย 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) ต่อเรื่อง ส่วนบทความภาษาอังกฤษ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ต่อเรื่อง เพื่อเป็นค่าดำเนินการในการตรวจสอบคุณภาพของบทความทางวิชาการก่อนได้รับการตอบรับตีพิมพ์ตามประกาศ กพอ. และค่าดำเนินการในระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ Thai Journals Online System ผู้สนใจสามารถติดต่อรามาธิบดีพยาบาลสาร เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณสายสุนีย์ อุยพานิชยนตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 098-297-1059 ในเวลาราชการ

ขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนรามาธิบดีพยาบาลสาร

รศ.ดร. สุปรีดา มั่นคง

บรรณาธิการรามาธิบดีพยาบาลสาร