การเปรียบเทียบผลของโปรแกรมพัฒนาทักษะชีวิตระหว่างการใช้สื่อหนังสือการ์ตูนและการใช้สื่อภาพยนตร์แอนนิเมชั่นต่อทักษะชีวิตของเด็กวัยเรียน

Main Article Content

Rutja Phuphaibul
Petcharath Kerddonfeg
Samorn Areeyanuchitkul
Jutipak Chantarachote

Abstract

Abstract: The objective of this study was to examine the effects of Life Skill training program by comparing the outcomes of 2 types of media used: cartoon books and animation movies among school-agers. The program was developed under the Human Potential Development of The Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital. Samples were students studying in 5th grade in a school. There were 3 groups, randomly assigned into the control group, the experimental group (books media), and the experimental group (animation media). The group size was between 44-48 students.  The training consisted of  10 sessions with 50 minutes each. The instrument for evaluation of the program was life skill questionnaires for school-aged children, modified from Kaewpatima (2002). The study result showed that before the training, all three groups’ life skill scores were not differed. Post to the training, ANOVA and Post hoc analysis using Sheffe’s test revealed that the animation media group had a significant higher life skill score that the control group. But there was no significant different among the cartoon book media and the control group.


 Keywords: life skill, school age, cartoon, book, movie, animation 


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
Phuphaibul R, Kerddonfeg P, Areeyanuchitkul S, Chantarachote J. การเปรียบเทียบผลของโปรแกรมพัฒนาทักษะชีวิตระหว่างการใช้สื่อหนังสือการ์ตูนและการใช้สื่อภาพยนตร์แอนนิเมชั่นต่อทักษะชีวิตของเด็กวัยเรียน. Rama Nurs J [Internet]. 2014 Oct. 27 [cited 2022 May 28];20(2):271-87. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RNJ/article/view/12088
Section
บทความวิจัย
Author Biography

Rutja Phuphaibul, Mahidol University

Professor

Pediatric Nursing