การพัฒนาการเต้นท่าโขน: ผลต่อ Ankle Brachial Index ในผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2

Main Article Content

Kanungnit Meesawan
nirobol kanogsunthornrat
Nantinee Nualnim

Abstract

บทคัดย่อ: การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยชนิดหนึ่งกลุ่มวัดสองครั้งเปรียบเทียบก่อนและหลังการทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิธีการออกกำลังกายโดยการเต้นท่าโขนเพื่อเพิ่มการไหลเวียนเลือดสู่ขาในผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ศึกษาการยอมรับได้ของวิธีการออกกำลังกาย และทดสอบผลการเปลี่ยนแปลงค่า ABI ในผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับการรักษาที่คลินิกเบาหวานโรงพยาบาลพุทธมณฑล และโรงพยาบาลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง กรกฎาคม 2556 ถูกคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติที่กำหนด จำนวน 18 ราย อายุ 45 ถึง 57 ปี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ นาฬิกาจับอัตราการเต้นหัวใจ เครื่อง Vascular screening และวิดีโอสาธิตการออกกำลังกายโดยการเต้นท่าโขน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า การออกกำลังกายโดยการเต้นท่าโขนเป็นวิธีการที่ยอมรับได้ คะแนนเฉลี่ย ABI หลังออกกำลังกายโดยการเต้นท่าโขนทันที (นาทีที่ 3) มีค่าลดลงต่ำกว่าก่อนออกกำลังกาย เมื่อศึกษาเพิ่มเติมในผู้เข้าร่วมวิจัยเดิมจำนวน 12 ราย พบว่าคะแนนเฉลี่ย ABI หลังออกกำลังกายทันทีมีค่าลดลงต่ำกว่าก่อนกำลังกายเช่นกัน แต่มีค่าเพิ่มขึ้นในนาทีที่ 10 ใกล้เคียงกับก่อนออกกำลังกาย ผลการวิจัยนำไปสู่ข้อเสนอแนะว่า ควรนำวิธีการออกกำลังกายโดยการเต้นท่าโขนไปใช้ในผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน และบุคคลทั่วไปที่ไม่มีข้อห้ามในการออกกำลังกาย เพื่อชะลอการเกิดโรค PAOD

คำสำคัญ: การออกกำลังกายโดยการเต้นท่าโขน ABI เบาหวานชนิดที่ 2

Article Details

How to Cite
1.
Meesawan K, kanogsunthornrat nirobol, Nualnim N. การพัฒนาการเต้นท่าโขน: ผลต่อ Ankle Brachial Index ในผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2. Nurs Res Inno J [Internet]. 2014 Oct. 24 [cited 2024 Jun. 21];20(2):193-205. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RNJ/article/view/16285
Section
บทความวิจัย