โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างเหตุการณ์ที่สร้างความยุ่งยากใจบรรยากาศในครอบครัว ความแข็งแกร่งในชีวิต และสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล

Main Article Content

Patcharin Nintachan
Pisamai Orathai
Poolsuk Janepanish Visudtibhan

Abstract

Abstract:


This study aims to validate a causal model displaying relationships among the negative events, family atmosphere, resilience, and mental health of nursing students. The accessible population using in this study consisted of 692 nursing students studying at a selected university in Bangkok. Descriptive statistics were analyzed using SPSS for windows program.  The hypothesized model was validated using the LISREL program.


Results of data analysis showed that the hypothesized model fitted to the empirical data. All causal variables (the negative events, family atmosphere, and resilience) could collectively explain variance of mental health at 52.00 percentages.  When considering the influence of the study variables, the results demonstrated that the negative events had direct effect on resilience and mental health and had indirect effects on mental health through resilience.  Family atmosphere had direct effect on resilience  and had indirect effects on mental health through resilience.  Moreover, resilience had direct effect on mental health.


The results from this study indicated that nursing students who had a few negative events and harmony in the family would be highly resilient and would less likely experience mental health problems. Therefore, the strategies for promoting mental health in nursing students should decrease the negative events and promoting harmony in the family as well as resilience. 


 


Keywords: Family atmosphere, The negative events, Resilience, Mental health, Nursing students


…………………………………………………………………


* This study was supported by The Development Potentials of Thai People Project,  Faculty of  Medicine Ramathibodi 


    Hospital,   Mahidol  University


** Corresponding author, Assistant  Professor, Ramathibodi  School of Nursing , Faculty of Medicine  Ramathibodi  


      Hospital,   Mahidol University,  Email: patcharin.nin@mahidol.ac.th


*** Assistant  Professor, Ramathibodi  School of Nursing , Faculty of Medicine  Ramathibodi Hospital, Mahidol


       University

Article Details

How to Cite
1.
Nintachan P, Orathai P, Visudtibhan PJ. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างเหตุการณ์ที่สร้างความยุ่งยากใจบรรยากาศในครอบครัว ความแข็งแกร่งในชีวิต และสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล. Nurs Res Inno J [Internet]. 2015 Feb. 6 [cited 2024 Jul. 24];20(3):401-14. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RNJ/article/view/16692
Section
บทความวิจัย
Author Biographies

Patcharin Nintachan, โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี                           คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

Pisamai Orathai, โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี   มหาวิทยาลัยมหิดล

Poolsuk Janepanish Visudtibhan, โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี   มหาวิทยาลัยมหิดล