ผลของโปรแกรมการเยี่ยมบ้านร่วมกับการติดตามทางโทรศัพท์ ต่อพฤติกรรมสุขภาพ และภาวะสุขภาพของผู้ที่เป็นความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้

Main Article Content

Sangthong Terathongkum
Nattira Prasatkaew
Wantana Maneesriwongul

Abstract

Abstract: This quasi-experimental research was conducted to assess the effect of a
home visit and telephone follow-up program on health behaviors and health status in
persons with uncontrolled hypertension. The purposive participants were 66 uncontrolled
hypertension patients who attended the Ban Thai or Tieng Tae primary care unit in
Chainat Province and were divided into a control group (n = 33) and an experimental
group (n = 33). The experimental group received the home visit and telephone followup
program for eight weeks while the control group received routine home visiting. Data
were collected twice, before and immediately after the intervention, using the
Demographic Data Questionnaires, Health Belief Questionnaires, and Health Status,
including blood pressure, waist circumference, and body mass index. Data were analyzed
using descriptive statistics, paired t-tests and independent t-tests. Findings revealed
that after receiving the home visit and telephone follow-up program the experimental
group showed significant improvement of health behavior as compared to before the
program and the control group. Blood pressure was significantly lower than that before
the program and the control group. The results suggest that the home visit and telephone
follow-up program assists in developing better health behaviors and blood pressure.
Therefore, this program should be applied with persons with uncontrolled hypertension.
Keywords: Home visit and telephone follow-up program, health behaviors, health status,


Persons with uncontrolled hypertension

Article Details

How to Cite
1.
Terathongkum S, Prasatkaew N, Maneesriwongul W. ผลของโปรแกรมการเยี่ยมบ้านร่วมกับการติดตามทางโทรศัพท์ ต่อพฤติกรรมสุขภาพ และภาวะสุขภาพของผู้ที่เป็นความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้. Nurs Res Inno J [Internet]. 2015 Feb. 6 [cited 2024 Jul. 18];20(3):356-71. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RNJ/article/view/17670
Section
บทความวิจัย
Author Biographies

Sangthong Terathongkum, School of Nursing, Mahidol University

Nattira Prasatkaew

Wantana Maneesriwongul