ถอดบทเรียนจากประสบการณ์ของนักศึกษาพยาบาลในการจัดโครงการตลาดนัดสุขภาพ

Main Article Content

Saowaros Kongcheep
Pichaya Thongpo
Kingkaew Udomchaikul
Noppawan Piaseu

Abstract

บทคัดย่อ: การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าใจประสบการณ์ของนักศึกษาพยาบาล
ในการจัดโครงการตลาดนัดสุขภาพ โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะด้านการสร้างเสริมสุขภาพของ
นักศึกษาพยาบาล ผู้เข้าร่วมการศึกษาเป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ของโรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดี จำนวน 25 ราย และอาจารย์พยาบาลที่สอนวิชาปฏิบัติการพยาบาลในสาขาที่เลือกสรร
ที่เป็นคณะดำเนินงานโครงการฯ จำนวน 10 ราย ภายหลังสิ้นสุดโครงการตลาดนัดสุขภาพ ผู้วิจัย
ดำเนินการสนทนากลุ่มกับนักศึกษาและอาจารย์เพื่อศึกษาความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคใน
การดำเนินงาน รวมทั้งสิ่งที่ทำให้การดำเนินงานสำเร็จ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า ประสบการณ์การเรียนรู้โดยการจัดตลาดนัดสุขภาพสามารถพัฒนาสมรรถนะ
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพให้กับนักศึกษาพยาบาล โดยนักศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองใน
การทำงานเป็นทีม การใช้ทักษะด้านการสื่อสารและสัมพันธภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ การจัดการ
ปัญหาอุปสรรค และการใช้ศักยภาพของตนเอง รวมทั้งค้นพบปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จ
ผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาสมรรถนะด้านการสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล
โดยให้มีประสบการณ์จัดโครงการตลาดนัดสุขภาพที่ส่งเสริมทักษะการคิด ตัดสินใจ แก้ไขปัญหา
และพัฒนาศักยภาพในการทำงานร่วมกันให้สำเร็จ และยังสามารถนำไปใช้ในการบริการสุขภาพ
ประชาชน รวมทั้งเป็นข้อมูลในการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนต่อไป

คำสำคัญ: ถอดบทเรียน ประสบการณ์ นักศึกษาพยาบาล ตลาดนัดสุขภาพ การสร้างเสริม

Article Details

How to Cite
1.
Kongcheep S, Thongpo P, Udomchaikul K, Piaseu N. ถอดบทเรียนจากประสบการณ์ของนักศึกษาพยาบาลในการจัดโครงการตลาดนัดสุขภาพ. Nurs Res Inno J [Internet]. 2014 Oct. 27 [cited 2024 Jul. 18];20(2):249-58. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RNJ/article/view/22546
Section
บทความวิจัย