1. 1. ผู้เขียนและผู้ร่วมเขียนทุกคนต้องเซนชื่อในใบรับทราบข้อกำหนดก่อนส่งตีพิมพ์ ตามข้อกำหนดของวารสาร
  2. 2. ผู้เขียนต้องรับรองว่าบทความวิชาการ/บทความวิจัยที่ส่งมาเป็นผลงานใหม่และไม่เคยส่งบทความตีพิมพ์ที่ใดมาก่อนหรือส่งตีพิมพ์ที่อื่น ในระยะเวลาเดียวกัน
  3. 3. ผู้เขียนต้องรายงานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการทำวิจัย ไม่บิดเบือนข้อมูลหรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ
  4. 4. ผู้เขียนต้องมีการอ้างอิงผลงานของผู้อื่น หากมีการนำผลงานเหล่านั้นมาใช้ในผลงานตัวเอง และเขียนอ้างอิงทั้งในเนื้อหาและเขียนไว้ในเอกสารอ้างอิงท้ายบทความตามรูปแบบของวารสาร
  5. 5. ผู้เขียนต้องเขียนบทความวิชาการ/บทความวิจัย ให้ถูกต้องตามรูปแบบที่วารสารกำหนดไว้ใน "คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับ"
  6. 6. ผู้เขียนที่มีชื่อปรากฎในบทความวิชาการ/บทความวิจัยทุกคน ต้องเป็นผู้ที่มีส่วนในการดำเนินการจริง
  7. 7. ผู้เขียนต้องระบุแหล่งทุนที่สนับสนุนในการทำศึกษาวิจัยครั้งนี้
  8. 8. ถ้ามีผลประโยชน์ทับซ้อน ผู้เขียนต้องระบุให้ชัดเจน