Announcements

          วชิรเวชสาร เป็นวารสารการแพทย์ ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร)  เริ่มตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนมกราคม  พ.ศ.  2500  และ พิมพ์เผยแพร่อย่าง  สม่ำเสมอทุก  4  เดือน ( ม.ค.-เม.ย.,  พ.ค.-ส.ค.,  ก.ย.-ธ.ค.)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาที่เกี่ยวข้อง.
           วชิรเวชสาร ถูกจัดอยู่ใน กลุ่มวารสารวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติ (Approved National Journals) ของ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และ เป็นวารสารที่ สกอ. แนะนำให้ใช้เพื่อลงตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกสำหรับมหาวิทยาลัยที่มิได้เน้นการวิจัย (กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ เทคโนโลยีราชมงคล และกลุ่มมหาวิทยาลัยตั้งใหม่) รวมถึงผลงานของนักวิชาการด้วย และถูกจัดให้อยู่ในวารสารกลุ่มที่ 1 ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2557) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI 
           วชิรเวชสารมีเว็บไซต์ของวารสาร รวมถึงมีระบบการส่งบทความแบบออนไลน์และมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 
เวปไซท์  วชิรเวชสาร: : https://tci-thaijo.org/index.php/VMED ระบบการส่งบทความออนไลน์: https://tci-thaijo.org/index.php/VMED