ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย แนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อ หรือสงสัยว่าติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในการระงับความรู้สึก

Main Article Content

ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประทศไทย

Article Details

Section
Special Articles

References

1. Zucco L, Levy N, Ketchandji D, Aziz M, Ramachandran SK. Perioperative considerations for the 2019 Novel Coronavirus (COVID-19). Anesthesia Patient Safety Foundation [Internet]. Feb 12, 2020 [cited Apr 14, 2020]. Available from; http:// www.apsf.org/news-updates/perioperative-consideratons-for-the-2019-novel-coronavirus-covid-19
2. Kamming D, Gardam M, Chung FI. Anaesthesia and SARS. BJA. 2003; 90(6): 715-18.
3. American Society of Anesthesiologists Coronavirus (2019 – nCov). Information for health care professionals [Internet]. [Cited Feb 12, 2020]. Available from; https://www.asahq.org/ about-asa/governance-and-committees/asa-committees/ committee-or-occupational-health/coronavirus
4. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Guidelines for environmental infection control in health-care facility [Internet]. 2003 [Cited Feb 12, 2020]. Available from; https:// www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5210a1.htm
5. Peng PWH, Ho PL, Hota SS. Outbreak of a new coronavirus: what anaesthetists should know. BJA 2020 doi: 10.1016/j. bja.2020.02.008.
6. บทสรุปคำแนะนำการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคระบบการหายใจใน สถานการณ์ระบาดของเชื้อโควิด-19. สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ [อินเทอร์เน็ต]. มีนาคม 2563 [เข้าถึงเมื่อ 14 เมษายน 2563]. เข้าถึงได้จาก: http://www.thoracicsocietythai. org/2020/05/17/tst-assembly-recommendations-covid19/
7. คำแนะนำการใช้อุปกรณ์ส่วนบุคคลป้องกันการติดเชื้อ (Personal Protective Equipment; PPE). กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข [อินเทอร์เน็ต]. 20 เมษายน 2563 [เข้าถึงเมื่อ 14 เมษายน 2563]. เข้าถึงได้จาก: http://dmsic.moph.go.th/index/detail/8143
8. Tang G, Chan AKM. Perioperative management of suspected/ confirmed cases of COVID-19: ATOTW 421. [Internet]. [Cited Feb 12, 2020]. Available from: http://www.wfsahq.org/ resources/anaesthesia-tutorial-of-the-week
9. D’Silva DF, McCulloch TJ , Lim JS , Smith SS, Carayannis D. Extubation of patients with COVID-19. BJA April 10, 2020. doi: 10.1016/j.bja.2020.03.016.