A Digital Learning Platform for Anesthetic Personnel

Main Article Content

Wilaiporn Supan
Patcha Hortrakul
Pongsagon Vichitvejpaisal
Phongthara Vichitvejpaisal

Abstract

เพียงช่วงเวลา 3 ทศวรรษ มนุษย์ก็ได้รู้จักกับคำว่า ‘ดิจิทัล (digital)’ คนทุกเพศทุกวัยทุกชนชั้นต่างสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีแห่งข้อมูล ที่มีบทบาทในศาสตร์ทุกสาขาวิชาชีพอย่างรวดเร็ว ทำให้องค์ความรู้ที่มากมายมหาศาล ซึ่งเก็บไว้ในคลาวด์เชิฟเวอร์ (cloud server) กลายเป็นของส่วนกลางที่ใครต่อใครก็สามารถนำไปใช้ได้อย่างอิสระ ทั้งในแบบเสียและไม่เสียค่าใช้จ่าย ในปี พ.ศ. 2533 นับเป็นการเริ่มต้นของการบริหารจัดการด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence, AI) ที่นำข้อมูลลักษณะที่แตกต่างกันทางพันธุกรรมโดยมียีนเป็นตัวกำหนด มาจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบโดยอาศัยแผนผังการตัดสินใจ และการเชื่อมสรรพสิ่งด้วยเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทำให้แพทย์สามารถให้การรักษาผู้ป่วยแบบเฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคล ในขณะเดียวกัน เทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบของเว็บไซต์ได้กลายเป็นแหล่งในการพัฒนาให้ งานทางด้านแพทยศาสตรศึกษา1,2 บุคลากรวิสัญญีไม่เพียงเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้น ยังต้องใช้เวลาที่มีจำกัดเพื่อติดตามความก้าวหน้าของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับงานระงับความรู้สึกอย่างสม่ำเสมอ และด้วยศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัลจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี

Article Details

Section
Review articles

References

AI for all. ปัญญาประดิษฐ์กับการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์. [บทความออนไลน์ ]. 2563 [เข้าถึงเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2564]. Available from: https://www.aiforall.or.th/article/allarticles/ai-in-healthcare/

Li L, Yu F, Shi D, et al. Application of virtual reality technology in clinical medicine. Am J Transl Res. 2017;9:3867-80.

IDC. IDC’s Global data sphere forecast shows continued steady growth in the creation and consumption of data. [Internet]. Forbes; 2018 [cited 2021, Feb 10]. Available from: https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS46286020

Eukeik.EE. สถิติประชากรเน็ตโลก 2020 [ข่าวออนไลน์ ]. 2563 [เข้าถึงเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2564]. Available from: https://marketeeronline.co/archives/143663

Purwanto E, Tannady H. The factors affecting intention to use google meet amid online meeting platforms competition in Indonesia. Technol Rep Kansai Univ. 2020;1:2829-38.

Iloanusi ON. E-learning: its implementation in higher institutions in Nigeria. Nigerian J Technol. 2007;26:47-58.

ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา. การเรียนรู้ทางการแพทย์ผ่านเครือข่ายไร้สาย mobile learning in medicine through wireless network. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี). 2553;1:1-9.

Liyanagunawardena TR. Massive open online courses. Humanities. 2015;4:35-41.

Rice W. Moodle E-learning course development. 1st ed. New York: Packt Publishing; 2006.

Montgomery CH. Measuring the impact of an electronic journal collection on library costs: a framework and preliminary observations. The new review of information networking. 2000;1:37-52.

Connaway LS. Electronic books (eBooks): current trends and future directions. DESIDOC Bulletin of Inf Technol. 2003;23:13-18.

Setyawan A, Aznam N, Paidi P, Citrawati T, Kusdianto K. Effects of the google meet assisted method of learning on building student knowledge and learning outcomes. Univ J Educ Res. 2020;9:3924-36.

Gunawan G, Kristiawan M, Risdianto E, Monicha RE. Application of the zoom meeting application in online learning during the pandemic. Educ Quart Rev. 2021;4:26-32.

Sommer A. What is Clubhouse? All you need to know about the new social app. [Internet]. How2ForU; 2021 [cited 2021, May 12]. Available from: https://how2foru.com/what-is-clubhouse-all-you-need-to-know-about-the-new-social-app_2509/

Abdulezer L, Abdulezer S, Dammond H. Skype FOR DUMMIES®,1st ed. New Jersey: Wiley publishing; 2007.

Asjes P. Building Slack Bots, 1st ed. Birmingham: Packt Publishing; 2016.

Martin L, Tapp D. Teaching with teams: an introduction to teaching an undergraduate law module using Microsoft teams. Innov Pract Higher Educ. 2019;3:58-66.

Muñoz-Saavedra L, Miró-Amarante L, Domínguez-Morales M. Augmented and virtual reality evolution and future tendency. Appl. Sci. [Internet]. 2020 [cited 2021, Mar 1]. Available from: https://www.researchgate.net/publication/338371625_Augmented_and_Virtual_Reality_Evolution_and_Future_Tendency

Monsky WL, James R, Seslar SS. Virtual and augmented reality applications in medicine and surgery-the fantastic voyage is here. Anat Physiol. 2019;9:313.

Upload VR. How surgical theater changes the way neurosurgeons operate. [Internet]. Hoag; 2016 [cited 2021, Feb 10]. Available from: https://www.hoag.org/news/how-snap-changes-the-way-neurosurgeons-operate/

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. เกมโลกเสมือนจริง (virtual reality) ทางเลือกใหม่ฟื้นฟูผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง. [ข่าวออนไลน์]. 2563 [เข้าถึงเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2564]. Available from:https://www.hsri.or.th/en/researcher/media/news/detail/11810

University news. Microsoft features Case Western Reserve’s signature software for anatomy education at two online events. [Internet]. The daily; 2021 [cited 2021, Feb 10]. Available from: https://thedaily.case.edu/microsoft-features-case-western-reserves-signature-software-for-anatomy-education-at-two-online-events/

Vichitvejpaisal P, Panjamawat T, Varasunun P. A comparison of knowledge retention between online and in-class problem-based learning. South-East Asian J Med Educ. 2011;5:41-8.

Nalini GK, Deepak P, Neelamma P, Sahana GN, Nagaral JV. Effectiveness of digital learning versus traditional learning among undergraduate students–Prescription writing Natl J Physiol Pharm Pharmacol. 2020;10:9-14.

Mukhtar K, Javed K, Arooj M, Sethi A. Advantages, limitations and recommendations for online learning during COVID-19 pandemic era. Pak J Med Sci. 2020;36:S27-31.

Razeeth S, Kariapper RKAR, Pirapuraj P, Nafrees A, Rishan UM, Ali S. E-learning at home vs

traditional learning among higher education students: a survey based analysis. Proc Inter Symp 2019. 2019;1:213-21.

Jamtsho S, Bullen M. Distance education in Bhutan: improving access and quality through ICT use. Distance Educ. 2007;28:149-61.

Vichitvejpaisal P, Sitthikongsak S, Preechakoon B, et.al. Does computer-assisted instruction really help to improve the learning process? Med Educ. 2001;35:983-9.

Muramatsu K, Wangmo S. Comparison of traditional and online education in Bhutan. Proc Eur Conf e-Learn, ECEL. 2020:607-10.