Editorial

Authors

  • Associate Professor Dr. Kannika Kantaruksa Kantaruksa

Keywords:

editor

Abstract

สารจากบรรณาธิการ วารสาร พยาบาลสาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 4 ปีที่ 48 (ตุลาคม-ธันวาคม 2564) ซึ่งเป็นฉบับสุดท้ายที่จัดทำแบบรูปเล่ม และตั้งแต่ ฉบับที่ 1 ปีที่ 49 (มกราคม-มีนาคม 2565) จะเผยแพร่ผ่านระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Journals Online System) เพื่อให้สมาชิกและผู้สนใจเข้าถึงได้สะดวกและรวดเร็ว นอกจากนี้เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพเนื้อหาทางวิชาการของบทความ และให้สอดคล้องกับ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 บทความที่จะตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร พยาบาลสาร จะได้รับการตรวจสอบคุณภาพของบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากหลากหลายสถาบัน จำนวน 3 ท่าน ในลักษณะ Double-blind Peer Review พยาบาลสารฉบับนี้ ได้นำเสนอบทความรวมทั้งสิ้น 26 เรื่อง ล้วนเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เป็นบทความภาษาอังกฤษจำนวน 6 เรื่อง เช่น Role Ambiguity and Turnover Intention of New Nurses in Affiliated Hospitals at Kunming Medical University, The People’s Republic of China สำหรับบทความภาษาไทยเป็นบทความทางด้านการพยาบาลผู้สูงอายุจำนวน 5 เรื่อง เช่น ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความว้าเหว่ของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในครอบครัวขยายในเขตชนบท บทความด้านการพยาบาลเด็ก จำนวน 5 เรื่อง เช่น การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการดูแลแบบฟูมฟักสำหรับผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บทความด้านการพยาบาลชุมชนจำนวน 4 เรื่อง เช่น ผลของโปรแกรมการสร้างแรงจูงใจต่อพฤติกรรมบริโภคอาหารและระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ที่มีภาวะเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ บทความด้านการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ จำนวน 3 เรื่อง เช่น ผลของการสนับสนุนทางสังคมต่อความเครียดในบิดาที่มีบุตรคนแรก และบทความด้านการพยาบาลผู้ใหญ่จำนวน 1 เรื่อง ได้แก่ ผลของการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยวิกฤติ โดยใช้แนวคิด FAST HUG ในหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรมและศัลยกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สำหรับบทความทางวิชาการในฉบับนี้มีจำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ การส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาหลังผ่าตัดคลอด และ การเข้าถึงแบบเปิด: แหล่งสารสนเทศสำคัญต่อวงการวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้สนใจสามารถ download บทความได้ในระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ กองบรรณาธิการ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนวารสาร พยาบาลสาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาโดยตลอด ทั้งท่านที่ส่งบทความเข้ามาเพื่อพิมพ์เผยแพร่ และผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพของบทความ ทั้งนี้กองบรรณาธิการจะพัฒนาคุณภาพของวารสารให้ดียิ่งขึ้นต่อไป รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา บรรณาธิการ

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2021-12-30