สารจากบรรณาธิการ

Authors

  • Kannika Kantaruksa Faculty of Nursing, Chiang Mai University

Keywords:

editor, Nursing Journal CMU

Abstract

        วารสารพยาบาลสาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) 2565 ได้ใช้ชื่อที่ปรับเปลี่ยนจากชื่อภาษาไทย พยาบาลสาร เป็น พยาบาลสาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และชื่อภาษาอังกฤษจาก Nursing Journal เป็น Nursing Journal CMU ทั้งนี้กองบรรณาธิการ ได้ปรับปรุงรูปแบบการตีพิมพ์บทความให้อ่านง่าย มีสีสันที่สดใส เพิ่มความน่าสนใจให้มากขึ้น โดยยังคงคุณภาพให้เหมือนเดิม   

          วารสารฉบับนี้ ได้นำเสนอบทความรวมทั้งสิ้น 30 เรื่อง บทความทั้งหมดนี้ได้ผ่านการพิจารณาคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ในบทความทั้งหมด 30 เรื่อง เป็นบทความวิจัยภาษาอังกฤษจำนวน 4 เรื่อง เช่น Perceived Self-Efficacy and Health-Promotion Behaviors Among Chinese People at Risk for Metabolic Syndrome สำหรับบทความวิจัยภาษาไทย จำนวน 26 เรื่อง เป็นบทความด้านการพยาบาลชุมชนและการพยาบาลอาชีวอนามัย จำนวน 4 เรื่อง เช่น ผลของโปรแกรมการกำกับตนเองต่อการจัดการอาหารและระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ที่มีภาวะเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมไม่ได้ในชุมชน บทความด้านการศึกษา ที่ทำการทดลองในนักศึกษาพยาบาล จำนวน 3 เรื่อง เช่น ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อความรู้ในการควบคุมการบริโภคยาสูบของนักศึกษาพยาบาล บทความด้านการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น จำนวน 4 เรื่อง เช่น ประสบการณ์ของผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี บทความด้านการบริหารทางการพยาบาล จำนวน 3 เรื่อง เช่น ภาวะผู้นำที่แท้จริงของหัวหน้าหอผู้ป่วยและความเจริญก้าวหน้าในงานของพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ บทความด้านการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุจำนวน 6 เรื่อง เช่น ความต้องการของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยที่อยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤต: การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็น บทความทางด้านการพยาบาลจิตเวช จำนวน 1 เรื่อง ได้แก่ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของชายรักชาย และบทความด้านการส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 1 เรื่อง ได้แก่ ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการตรวจเต้านมด้วยตนเองผ่านอีเลิร์นนิงต่อความรู้และการปฏิบัติ การตรวจเต้านมด้วยตนเองของบุคลากรสุขภาพสตรีการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน สำหรับบทความทางวิชาการในฉบับนี้มีจำนวน 4 เรื่อง เช่น การประยุกต์ใช้ทฤษฎีสัมพันธภาพระหว่างบุคคลของเพบพลาวในการบวนการพยาบาลสำหรับนักศึกษาพยาบาล บทความทั้งหมดนี้ ผู้สนใจสามารถ download ได้ในระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์

          กองบรรณาธิการวารสารพยาบาลสาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบคุณผู้อ่าน ผู้เขียนบทความ และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้ความกรุณากลั่นกรองบทความและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เขียน เพื่อนำไปปรับปรุงบทความให้มีคุณภาพ อันจะเกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพพยาบาล ทั้งนี้กองบรรณาธิการจะร่วมกันพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพตามมาตรฐานต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2022-06-06