ภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงานของเกษตรกรปลูกหอมแดง ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

  • จิว เชาว์ถาวร โรงพยาบาลพะเยา
  • ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Keywords: ปัจจัยคุกคามสุขภาพจากการทำงาน, ภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงาน, เกษตรกรปลูกหอมแดง

Abstract

อาชพี เกษตรกรรมได้รับการยอมรบั ว่าเป็นอาชีพทีก่อให้เกดิ ความเสี่ยงต่อสุขภาพ การศึกษาเชิง
พรรณนาจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงานของเกษตรกรปลูก
หอมแดง ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จำนวน 288 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ที่ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและทดสอบความเชื่อมั่น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา

ผลการวิจัยพบว่า
ภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงในส่วนของความเจ็บป่วยที่อาจเกี่ยวเนื่องจากการสัมผัสปัจจัย
คุกคามสุขภาพจากการทำงานที่สำคัญ คือ อาการปวดระบบโครงร่างกล้ามเนื้อ ได้แก่ ปวดไหล่/แขน/
มือ (ร้อยละ 87.50) ปวดหลัง (ร้อยละ 84.03) และ ปวดขา/เท้า (ร้อยละ 77.43) อาการระคายเคือง
ตา แสบตา (ร้อยละ 81.60) และ อาการปวดชานิ้วมือหรือมือ (ร้อยละ 71.18) ส่วนการบาดเจ็บที่เกี่ยว
เนื่องจากการทำงานในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 20.14 เคยได้รับบาดเจ็บที่เกี่ยว
เนื่องจากการทำงาน ซึ่งเป็นการบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย (ร้อยละ 81.25) สาเหตุการบาดเจ็บเกิดจาก
การหกล้ม ลื่นล้ม (ร้อยละ 64.06) และจากเครื่องมือ/เครื่องจักรหนีบ กระแทก (ร้อยละ 53.12) อวัยวะ
ที่ได้รับบาดเจ็บ คือ ขา/น่อง/เข่า (ร้อยละ 60.93) ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าพยาบาลอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งทีมสุขภาพที่เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังทางสุขภาพ ตลอดจนเผย
แพร่ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยในการทำงานและความเสี่ยงด้านสุขภาพ เพื่อลดความเสี่ยงต่อ
ความเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บจากการทำงานของเกษตรกรปลูกหอมแดง

Downloads

Download data is not yet available.