ปัจจัยคุกคามสุขภาพจากการทำงาน การเจ็บป่วยและบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงานของแรงงานนอกระบบ: กรณีศึกษากลุ่มทำโครงร่ม

  • ปรีชา ชัยชนันท์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันต้นแหวน จ.เชียงใหม่
  • ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ธานี แก้วธรรมานุกูล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Keywords: ปัจจัยคุกคามสุขภาพจากการทำงาน, การเจ็บป่วยและบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงาน, แรงงานนอกระบบ

Abstract

คนงานกลุ่มทำโครงร่มเป็นกลุ่มเสี่ยงด้านสุขภาพจากสภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่ปลอดภัย การ
ศึกษาเชิงพรรณนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยคุกคามสุขภาพจากการทำงาน การเจ็บป่วยและ
บาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงานของกลุ่มทำโครงร่มจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 226 คน รวบรวมข้อมูล
โดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและอัตราเสี่ยง
สัมพันธ์

ผลการวิจัยพบว่า
ปัจจัยคุกคามสุขภาพในสภาพแวดล้อมการทำงานที่สำคัญ ได้แก่ ปัจจัยด้านการยศาสตร์ คือ ท่าทาง
การทำงานซ้ำๆ การนั่งทำงานเป็นเวลานาน ท่าทางการทำงานที่ไม่เหมาะสม ด้านเคมี คือ ฝุ่นไม้ ส่วน
สภาพการทำงาน คือ การทำงานกับเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ของมีคม การเจ็บป่วยที่เกี่ยวเนื่องจากงานที่
พบบ่อย คือ อาการปวดระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ ชาบริเวณปลายมือหรือปลาย นิ้วมือ และผื่นคัน
บริเวณผิวหนัง การบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องจากงานในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา พบเกือบหนึ่งในสี่เป็นการบาด
เจ็บเล็กน้อย สาเหตุจากวัตถุหรือสิ่งของตัด/บาด/ทิ่มแทง ความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและบาดเจ็บที่สำคัญ
คือ การสัมผัสเสียงดัง (OR = 8.3, p = 0.000) และฝุ่นไม้ (OR = 2.7, p = 0.005) ผลการศึกษาชี้ให้เห็น
ว่า ทีมสุขภาพที่รับผิดชอบงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ควรให้ความสำคัญต่อการสื่อสารความเสี่ยง
พัฒนาระบบการเฝ้าระวังทางสิ่งแวดล้อมและทางสุขภาพ เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บที่เกี่ยว
เนื่องจากงาน ส่งผลต่อคุณภาพการทำงานของคนงานกลุ่มทำโครงร่ม

Downloads

Download data is not yet available.