ผลของการพยาบาลตามทฤษฎีความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายต่อการฟื้นสภาพหลังผ่าตัดของผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้อง

  • วัลยาพร คำมอญ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย
  • กนกพร สุคำวัง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • โรจนี จินตนาวัฒน์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Keywords: การพยาบาลตามทฤษฎีความสำเร็จตามจุดหมาย, การฟื้นสภาพหลังผ่าตัด, ผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้อง

Abstract

การผ่าตัดช่องท้องเป็นการผ่าตัดใหญ่ ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้สูงอายุ ทั้งทางด้านร่างกาย
จิตใจ สังคมและเศรษฐกิจ การฟื้นฟูสภาพหลังผ่าตัดเป็นสิ่งสำคัญต่อการฟื้นสภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
ของผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้อง การวิจัยกึ่งทดลองครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการ
พยาบาลตามทฤษฎีความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายต่อการฟื้นสภาพหลังผ่าตัดของผู้สูงอายุที่ได้รับการ
ผ่าตัดช่องท้อง เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเป็นผู้สูงอายุ 32 รายที่ได้รับ การผ่าตัดช่องท้องและเข้า
รับการรักษาในหอผู้ป่วยสามัญศัลยกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ระหว่างเดือนสิงหาคม
ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2554 แบ่งเป็นกลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลอง กลุ่มละ 16 ราย โดยกลุ่ม
ควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติ ส่วนกลุ่มทดลองได้รับการพยาบาลตามปกติร่วมกับการพยาบาล
ตามทฤษฎีความสำเร็จตามจุดมุ่งหมาย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูลส่วน
บุคคล แบบประเมินสติปัญญาการรับรู้ แผนกิจกรรม การพยาบาลตามทฤษฎีความสำเร็จตามจุดมุ่ง
หมายต่อการฟื้นสภาพหลังผ่าตัดของผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้อง และแบบประเมินการฟื้น
สภาพหลังผ่าตัด ซึ่งประกอบด้วยแบบวัดอาการปวดแผลผ่าตัด แบบบันทึกจำนวนครั้งของการใช้ยาแก้
ปวด แบบบันทึกระยะเวลาในการลุกเดินหลังผ่าตัด และแบบบันทึกจำนวนวันนอนโรงพยาบาลหลังผ่าตัด
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา สถิติทดสอบแมนน์-วิทนีย์ยูและสถิติทดสอบฟรีดแมน

ผลการวิจัยพบว่า
คะแนนเฉลี่ยอาการปวดแผลผ่าตัด จำนวนครั้งเฉลี่ยของการใช้ยา แก้ปวดชนิดฉีดและการใช้ยา
แก้ปวดชนิดรับประทานหลังผ่าตัด และจำนวนวันนอนโรงพยาบาลหลังผ่าตัดเฉลี่ยของกลุ่มทดลองน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ค่าเฉลี่ยของระยะเวลาในการลุกเดินหลัง
ผ่าตัดของกลุ่มทดลองมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิจัยครั้งนี้เป็นข้อมูลสนับสนุนการนำทฤษฎีความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายไปใช้ในการฟื้น
สภาพหลังผ่าตัดของผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้องให้มีประสิทธิภาพ

Downloads

Download data is not yet available.