ผลของการส่งเสริมการสนับสนุนทางสังคมต่อบทบาทการเป็นมารดาในสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น

  • พิมพ์ศิริ พรหมใจษา คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย
  • กรรณิการ์ กันธะรักษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • จันทรรัตน์ เจริญสันติ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Keywords: สตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น, การสนับสนุนทางสังคม, บทบาทการเป็นมารดา

Abstract

การตั้งครรภ์ในสตรีวัยรุ่นมักจะทำให้เกิดความสับสนระหว่างบทบาทวัยรุ่นและบทบาทการเป็นมารดา
หากสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นไม่สามารถเข้าสู่บทบาทการเป็นมารดาในระยะตั้งครรภ์ได้อย่างเหมาะสมอาจทำให้
เกิดผลกระทบต่อทั้งมารดาและทารก สตรีกลุ่มนี้ต้องการการสนับสนุนจากสามีและ/หรือมารดาตลอดระยะ
การตั้งครรภ์ การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการส่งเสริมการ
สนับสนุนทางสังคมในสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นต่อบทบาทการเป็นมารดา กลุ่มตัวอย่างเป็นสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น
จำนวน 52 ราย ที่มาฝากครรภ์ในแผนกฝากครรภ์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์ ถึงเดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2555 แบ่งเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง กลุ่มละ 26 ราย โดยจับคู่
ให้มีอายุและประสบการณ์การเลี้ยงเด็กคล้ายคลึงกัน กลุ่มทดลองได้รับการส่งเสริมการสนับสนุนทางสังคม
จากสามีหรือมารดา ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 1)
แผนการส่งเสริมการสนับสนุนทางสังคมที่พัฒนาโดยผู้วิจัย และ 2) เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล ประกอบ
ด้วย แบบประเมินการปรับตัวด้านบทบาทการเป็นมารดาของสตรีวัยรุ่นครรภ์แรกของเยาวลักษณ์ เสรีเสถียร
(2543) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา สถิติทดสอบทีชนิดสองกลุ่มอิสระต่อกัน และสถิติทดสอบ
ค่าทีแบบคู่

ผลการวิจัยพบว่า
ภายหลังการส่งเสริsมการสนับสนุนทางสังคม กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยบทบาทการเป็นมารดาสูง
กว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.001) และกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยบทบาทการเป็นมารดา
สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.001)

ผลการศึกษาครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าการส่งเสริมการสนับสนุนทางสังคมสามารถช่วยให้สตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น
เข้าสู่บทบาทการเป็นมารดาได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นพยาบาลควรส่งเสริมการสนับสนุนจากสามีหรือ
มารดาในการปรับตัวต่อบทบาทการเป็นมารดาในสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น

Downloads

Download data is not yet available.