ผลของการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้สื่อมัลติมีเดียต่อความรู้และความมั่นใจในการปฏิบัติการพยาบาลเด็กป่วยโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันของนักศึกษาพยาบาล

  • สุธิศา ล่ามช้าง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • สมจิต เกียรติวัฒนเจริญ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Keywords: การเรียนรู้ด้วยตนเอง, สื่อมัลติมีเดีย, ความรู้, ความมั่นใจ, การปฏิบัติการพยาบาล, เด็กป่วยโรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน, นักศึกษาพยาบาล

Abstract

สื่อมัลติมีเดียเป็นสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองที่สามารถส่งเสริมความรู้และความมั่นใจของนักศึกษา
พยาบาล การวิจัยกึ่งทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้สื่อ
มัลติมีเดียต่อความรู้และความมั่นใจของนักศึกษาพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลสำหรับเด็กป่วยโรค
ทางเดินหายใจเฉียบพลัน กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเฉพาะเจาะจงเป็นนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 45 คน แบ่งเป็นกลุ่มเปรียบ
เทียบจำนวน 22 คนและกลุ่มทดลองจำนวน 23 คน โดยนักศึกษาทั้งสองกลุ่มจะได้รับการสอนจาก
อาจารย์ในการปฐมนิเทศก่อนการฝึกปฏิบัติกระบวนวิชาการพยาบาลเด็ก 2 เช่นเดียวกัน และมีค่าเฉลี่ย
คะแนนสะสม (GPA) ไม่แตกต่างกัน กลุ่มทดลองคือกลุ่มที่ได้รับการสอนโดยอาจารย์ร่วมกับการศึกษา
สื่อมัลติมีเดียด้วยตนเอง กลุ่มเปรียบเทียบคือกลุ่มที่ได้รับการสอนโดยอาจารย์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
คือ สื่อมัลติมิเดียเรื่องการปฏิบัติพยาบาลสำหรับเด็กป่วยโรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน แบบวัดความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติพยาบาลสำหรับเด็กป่วยโรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน และแบบสอบถามความคิดเห็น
ต่อสื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียพัฒนาโดย สุธิศา ล่ามช้าง และอุษณีย์ จินตะเวช (2556) และแบบวัดความ
มั่นใจในการปฏิบัติพยาบาลสำหรับเด็กที่ป่วยโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันพัฒนาโดยผู้วิจัย วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาและสถิติทดสอบที

ผลการวิจัยพบว่า
คะแนนความรู้และคะแนนความมั่นใจในการปฏิบัติพยาบาลสำหรับเด็กป่วยโรคทางเดินหายใจ
เฉียบพลันของนักศึกษากลุ่มทดลองมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.01 และ p < 0.05 ตามลำดับ) และคะแนนความรู้และคะแนนความมั่นใจในการปฏิบัติพยาบาลสำหรับเด็กป่วย
โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันของนักศึกษาหลังการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้สื่อมัลติมีเดียมากกว่าก่อน
การทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.01) ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าสื่อมัลติมีเดียเรื่อง
การปฏิบัติพยาบาลเด็กที่ป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจ สามารถนำไปใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้และความมั่นใจในการปฏิบัติพยาบาลเด็กเพิ่มขึ้น และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติพยาบาลได้

Downloads

Download data is not yet available.