ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสร้างนวตกรรมของพยาบาลในโรงพยาบาลทั่วไประดับตติยภูมิ เขตภาคกลาง ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิคมเวียดนาม

  • Le Van Tung Khanh Hoa Department of Health
  • ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • รัตนาวดี ชอนตะวัน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Keywords: พฤติกรรมสร้างนวัตกรรม, ความคิดริเริ่ม, ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์

Abstract

พฤติกรรมสร้างนวตกรรมของพยาบาลมีความจำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพของการบริการใน
ระบบการดูแลสุขภาพ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ ศึกษาพฤติกรรมสร้างนวตกรรม ความคิด
ริเริ่ม และความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการความคิดริเริ่ม พฤติกรรม
สร้างนวตกรรมของพยาบาล และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการคิดสร้างสรรค์และ
พฤติกรรมสร้างนวตกรรมของพยาบาล ในโรงพยาบาลทั่วไประดับตติยภูมิ เขตภาคกลาง ประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กลุ่มตัวอย่างเลือกโดยการสุ่มแบบชั้นภูมิจากพยาบาลแผนกอายุร
กรรม ศัลยกรรม กุมารเวชกรรม แผนกผู้ป่วยนอก หน่วยรกั ษาพยาบาลผู้ป่วยหนัก และหน่วยเฉพาะ
ทางของโรงพยาบาลทั่วไประดับตติยภูมิสามแห่ง จำนวน 384 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบ
บันทึกข้อมูลทั่วไป แบบประเมินความคิดริเริ่ม แบบประเมินความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ และ
แบบประเมินพฤติกรรมสร้างนวตกรรมที่ได้รับการตรวจสอบความตรงจากผู้เชี่ยวชาญ ความเที่ยง
ของแบบประเมินความคิดริเริ่ม แบบประเมินความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ และแบบประเมิน
พฤติกรรมสร้างนวตกรรมเท่ากับ 0.89, 0.83 และ 0.80 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิง
พรรณนา และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของสเปียร์แมน

ผลการวิจัยพบว่า
1. ระดับความคิดริเริ่มโดยรวมของพยาบาลในโรงพยาบาลทั่วไประดับตติยภูมิสามแห่งอยู่ใน
ระดับปานกลาง
2. ระดับความสามารถในการคิดสร้างสรรค์โดยรวมของพยาบาลในโรงพยาบาลทั่วไประดับ
ตติยภูมิสามแห่งอยู่ในระดับต่ำ
3. ระดับพฤติกรรมสร้างนวตกรรมโดยรวมของพยาบาลในโรงพยาบาลทั่วไประดับตติยภูมิสามแห่ง
อยู่ในระดับต่ำ
4. ความคิดริเริ่มมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับพฤติกรรมสร้างนวตกรรมของพยาบาลอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ
5. ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับพฤติกรรมสร้างนวตกรรมของ
พยาบาลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ผู้บริหารทางการพยาบาลสามารถนำผลการศึกษาในครั้งนี้ไปพัฒนากลยุทธ์ในการปรับปรุงความ
สามารถในการคิดสร้างสรรค์ และความคิดริเริ่มของพยาบาลเพื่อที่จะนำไปสู่การสนับสนุนให้เกิดพฤติกรรม
สร้างนวตกรรมของพยาบาลโรงพยาบาลทั่วไประดับตติยภูมิ

Downloads

Download data is not yet available.