การเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก

  • อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย
Keywords: โครงการวิจัย, ทุนการวิจัย

Abstract

การเขียนโครงการวิจัยที่ดีจะช่วยให้ผู้วิจัยได้รับการพิจารณาสนับสนุนทุนจากหน่วยงานภายนอก
เพื่อให้สามารถทำการวิจัยได้สำเร็จเป็นผลงานของตนเองและของสถาบัน อาจารย์มหาวิทยาลัยทุกคน
จำเป็นต้องทำการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการสอนนักศึกษาและเพื่อดำรงสถานภาพทางวิชาการใน
วิชาชีพของตนเอง ผู้เขียนโครงการวิจัยต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการขอทุนสนับสนุนการวิจัย วิธีเขียนโครงการ
วิจัย การเลือกผู้ร่วมทีมวิจัย การขอความช่วยเหลือจากที่ปรึกษาโครงการวิจัย การบริหารจัดการโครงการ
วิจัยและเงินทุนที่ได้รับพร้อมกับการรายงานผลการดำเนินงาน นอกจากนี้ควรมีการวางแผนล่วงหน้าสำหรับ
การขอทุนวิจัยในโครงการต่อไปด้วย เพื่อให้การวิจัยมีความต่อเนื่องทำให้เกิดองค์ความรู้ที่ชัดเจนและมี
ความลุ่มลึกในเนื้อหาวิชาเพียงพอที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

Downloads

Download data is not yet available.