ผลของการสนับสนุนทางสังคมต่อความสำเร็จในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียวของมารดาครรภ์แรก

  • พัชนียา เชียงตา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
  • ฉวี เบาทรวง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • กรรณิการ์ กันธะรักษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Keywords: การสนับสนุนทางสังคม, การเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว, มารดาครรภ์แรก

Abstract

การเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียวมีประโยชน์อย่างมากต่อสุขภาพของทั้งมารดา และทารก
มารดาครรภ์แรกเป็นผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน จึงต้องการการสนับสนุนจากบุคลากรทางสุขภาพที่
มีความชำนาญเพื่อให้เกิดความสำเร็จในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว การวิจัยกึ่งทดลองครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการสนับสนุนทางสังคมต่อความสำเร็จในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา อย่าง
เดียวของมารดาครรภ์แรก กลุ่มตัวอย่าง คือ มารดาครรภ์แรกที่มารับบริการที่คลินิกฝากครรภ์ หน่วยคลอด
และหน่วยหลังคลอด โรงพยาบาลสระบุรี ระหว่างเดือน มิถุนายน 2555 ถึง เดือนมกราคม 2556 จำนวน
52 ราย คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามคุณสมบัติที่กำหนด แบ่งเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองกลุ่มละ 26 ราย
กลุ่มทดลองได้รับการสนับสนุนทางสังคมในระยะตั้งครรภ์และระยะหลังคลอด ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการ
พยาบาลตามปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการสนับสนุนทางสังคมในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา
อย่างเดียว และคู่มือในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ
แบบสอบถามการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียวของ โบว์ชมพู บุตรแสงดี (2554) วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้สถิติพรรณนา และการทดสอบไคสแควร์

ผลการวิจัยพบว่า มารดาครรภ์แรกในกลุ่มทดลองมีอัตราการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียวที่
6 สัปดาห์หลังคลอดมากกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.001)
ผลการศึกษาครั้งนี้เสนอแนะว่า การสนับสนุนทางการพยาบาลโดยบุคลากรที่มีความชำนาญควรนำ
ไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมความสำเร็จในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียวในมารดาครรภ์แรก

Downloads

Download data is not yet available.