ความกลัวการคลอดบุตรของผู้ที่จะเป็นบิดาครั้งแรก และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

  • พุทธชาด แก้วยา คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย
  • นันทพร แสนศิริพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ฉวี เบาทรวง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Keywords: ความกลัวการคลอดบุตร, ความวิตกกังวล, การสนับสนุนทางสังคม, ผู้ที่จะเป็นบิดมาครั้งแรก

Abstract

ความกลัวการคลอดบุตรเป็นความรู้สึกที่พบได้ไม่เฉพาะในสตรีตั้งครรภ์ แต่ยังพบได้บ่อยในผู้ที่
จะเป็นบิดา ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ที่จะเป็นบิดาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่
ในฐานะบิดา การวิจัยเชิงพรรณนาแบบหาความสัมพันธ์ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความกลัวการ
คลอดบุตรของผู้ที่จะเป็นบิดาครั้งแรก และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง กลุ่มตัวอย่างคือผู้ที่จะเป็นบิดาที่พาภรรยา
มารับบริการที่แผนกฝากครรภ์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลนครพิงค์ และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเชียงใหม่ ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 จำนวน
85 ราย เลือกกลุ่มตัวอย่างตามคุณสมบัติที่กำหนด เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถาม
ความกลัวเกี่ยวกับการคลอดบุตรของบิดา ของอิริคสันและคณะ (Eriksson et al., 2006) ฉบับแปล
เป็นภาษาไทยโดย นันทพร แสนศิริพันธ์ และฉวี เบาทรวง (นันทพร แสนศิริพันธ์, 2556) แบบสอบถาม
ความวิตกกังวล ชุดวาย ของสปิลเบอร์เกอร์ (1983) ฉบับแปลเป็นภาษาไทยโดย ธาตรี นนทศักดิ์
สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต และดาราวรรณ ต๊ะปินตา (ดาราวรรณ ต๊ะปินตา, 2534) แบบสอบถามการ
สนับสนุนทางสังคม ที่สร้างขึ้นโดยภูริชญา จันทร์ประเสริฐ (Janprasert, 2005) วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้สถิติพรรณนา วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษา โดยใช้สถิติสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน

ผลการวิจัยพบว่า
กลุ่มตัวอย่างผู้ที่จะเป็นบิดาครั้งแรกมีคะแนนความกลัวการคลอดบุตรเฉลี่ย 52.50 (S.D. = 16.50) มีความกลัวการคลอดบุตร อยู่ในระดับปานกลาง และระดับรุนแรง ร้อยละ 60.00 และ 31.80 ตามลำดับ และพบว่าความวิตกกังวล มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับสูงกับความกลัวการคลอดบุตร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r = 0.775, p < 0.01)
จากผลการวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่าผู้ที่จะเป็นบิดาทุกราย ควรได้รับการประเมินความกลัวการคลอดบุตร พยาบาลและผดุงครรภ์ควรพัฒนากลยุทธ์ที่จะช่วยลดความกลัวการคลอดบุตร โดยลดความวิตกกังวลของผู้ที่จะเป็นบิดา

Downloads

Download data is not yet available.