อาการเหนื่อยล้าในสตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

  • วริศรา วรวงค์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
  • กรรณิการ์ กันธะรักษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • นันทพร แสนศิริพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Keywords: อาการเหนื่อยล้า, ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอาการเหนื่อยล้า, สตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์

Abstract

สตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
ทำให้สตรีเกิดอาการเหนื่อยล้าซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ในสตรีและทารกในครรภ์ การวิจัยเชิง
พรรณนาแบบหาความสัมพันธ์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาอาการเหนื่อยล้าในสตรี ที่เป็นเบาหวาน
ขณะตั้งครรภ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง กลุ่มตัวอย่างเลือกตามคุณสมบัติที่กำหนดได้สตรีที่เป็นเบาหวานขณะ
ตั้งครรภ์จำนวน 86 ราย ที่มีอายุครรภ์ระหว่าง 25-28 สัปดาห์ และ 37-40 สัปดาห์ มารับบริการฝาก
ครรภ์ที่แผนกฝากครรภ์ของโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. 2554 ถึงเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2555
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลที่ประกอบด้วย 1) แบบบันทึกข้อมูล
ส่วนบุคคล 2) แบบสอบถามอาการเหนื่อยล้า 3) แบบบันทึกภาวะโลหิตจาง 4) แบบสอบถามความวิตก
กังวลขณะเผชิญ 5) แบบสอบถามพฤติกรรมการสนับสนุนทางสังคม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา
และสถิติสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน
ผลการวิจัยพบว่า
1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 75.6 มีคะแนนอาการเหนื่อยล้าอยู่ในระดับต่ำ
2. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีภาวะโลหิตจาง มีความวิตกกังวลระดับปานกลาง มีการสนับสนุน
ทางสังคมระดับสูง
3. ความวิตกกังวลมีความสัมพันธ์ทางบวกกับอาการเหนื่อยล้าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r = 0.617,
p < 0.01) การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางลบกับอาการเหนื่อยล้าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
(r = - 0.323, p < 0.01) และภาวะโลหิตจางไม่มีความสัมพันธ์กับอาการเหนื่อยล้า (r = 087, p ≥ 0.01)
จากผลงานวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่า สตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ทุกราย ควรได้รับการ
ประเมินอาการเหนื่อยล้า พยาบาลและผดุงครรภ์ควรวางแผนการพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดอาการ
เหนื่อยล้าในสตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ค้นหากลยุทธ์ที่จะช่วยลดความวิตกกังวลและเสริมแรง
สนับสนุนทางสังคมในการดูแลสตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์

Downloads

Download data is not yet available.