พฤติกรรมสุขภาพภายหลังคลอดของสตรีลาวในเขตชนบท และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

  • อรวรรณ มะโนธรรม โรงพยาบาลแขวงสาละวัน
  • สุกัญญา ปริสัญญกุล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • พรรณพิไล ศรีอาภรณ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Keywords: พฤติกรรมสุขภาพภายหลังคลอด, สตรีลาว, ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

Abstract

พฤติกรรมสุขภาพภายหลังคลอดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสตรีหลังคลอดทุกคน พฤติกรรมสุขภาพ
ที่ถูกต้องและเหมาะสมจะส่งผลให้มีภาวะสุขภาพดี และเป็นการป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น
การวิจัยเชิงพรรณนาแบบหาความสัมพันธ์ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมสุขภาพภายหลังค
ลอดของสตรีลาวในเขตชนบท และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกลุ่มตัวอย่าง คือ สตรีหลังคลอด 6 สัปดาห์ ที่มา
รับบริการตรวจหลังคลอด ณ โรงพยาบาลแขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 2556 คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน
85 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคล
แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพภายหลังคลอด แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเอง
หลังคลอด แบบสอบถามความเชื่อพื้นบ้าน แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลใน
ครอบครัว และแบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุข ซึ่งแบบสอบถาม
ดังกล่าวดัดแปลงมาจากแบบสอบถามของจินตนา ศรีสุพพัตพงษ์ (2550) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
พรรณนา และสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แบบเพียร์สัน

ผลการวิจัยพบว่า
สตรีหลังคลอด มีคะแนนพฤติกรรมสุขภาพภายหลังคลอดอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.02, S.D. +
4.77) คะแนนความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองหลังคลอดอยู่ในระดับมากร้อยละ 74.11 คะแนน
ความเชื่อพื้นบ้านอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.41, S.D. + 5.83) คะแนนการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคล
ในครอบครัวอยู่ในระดับมาก (x̅= 4.13, S.D.+5.82) และคะแนนการสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากร
สาธารณสุขอยู่ในระดับมาก (x̅= 3.55, S.D.+5.78)
คะแนนความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองหลังคลอด ความเชื่อพื้นบ้าน การสนับสนุนทางสังคม
จากบุคคลในครอบครัว และการสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุข มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
คะแนนพฤติกรรมสุขภาพภายหลังคลอดของสตรีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r = 0.235, r =
0.498, r = 0.487, r = 0.467)

ผลงานวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่า พยาบาลผดุงครรภ์ควรส่งเสริมให้สตรีหลังคลอดมีความรู้ในการ
ดูแลสุขภาพตนเอง โดยได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว และจากบุคลากรสาธารณสุข
ที่ถูกต้อง ซึ่งจะทำให้สตรีหลังคลอดมีพฤติกรรมสุขภาพภายหลังคลอดที่ดีต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.