ผลของการออกกำลังกายแบบโยคะต่ออาการปวดคอและไหล่ในพนักงานสำนักงานที่ทำงานกับคอมพิวเตอร์

  • รัตนา มูลคำ
  • วีระพร ศุทธากรณ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • นงค์คราญ วิเศษกุล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Keywords: การออกกำลังกายแบบโยคะ, อาการปวดคอและไหล่, พนักงานสำนักงานที่ทำงานกับคอมพิวเตอร์

Abstract

อาการปวดคอและไหล่เป็นปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการทำงานที่พบมากที่สุด และส่งผลกระทบ ต่อ
การทำงานและการทำหน้าที่ในชีวิตประจำวันในพนักงานสำนักงานที่ทำงานกับคอมพิวเตอร์ การออกกำลัง
แบบโยคะอาจช่วยลดอาการปวดคอและไหล่ การวิจัยกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการออก
กำลังกายแบบโยคะต่ออาการปวดคอและไหล่ในพนักงานสำนักงานที่ทำงานกับคอมพิวเตอร์ ดำเนินการ
ศึกษาตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานสำนักงานที่ทำงานกับ
คอมพิวเตอร์ ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติที่
กำหนด และสุ่มเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 26 ราย ซึ่งมีความคล้ายคลึงกันตามลักษณะที่
กำหนด คือ เพศ อายุ ลักษณะและสภาพการทำงาน และคะแนนอาการปวดคอและไหล่ โดยกลุ่มทดลอง
ได้รับความรู้เกี่ยวกับอาการปวดคอและไหล่ และร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายแบบโยคะ 12 สัปดาห์
ขณะที่กลุ่มควบคุมไม่ได้รับความรู้เกี่ยวกับอาการปวดคอและไหล่ และไม่ได้ร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย
แบบโยคะ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) เครื่องมือที่ใช้ดำเนินการวิจัย ได้แก่ คู่มือการให้ความ
รู้เกี่ยวกับอาการปวดคอและไหล่ และคู่มือการออกกำลังกายแบบโยคะ และ 2) เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวม
ข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคล ลักษณะและสภาพการทำงาน และแบบประเมินระดับความ
เจ็บปวด วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา สถิติทดสอบไคสแควร์ สถิติทดสอบค่าทีชนิดสองกลุ่มที่
เป็นอิสระต่อกัน สถิติแมนวิทนีย์ยู และสถิติฟรีดแมน

ผลการวิจัยมีดังนี้
1. ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองที่ออกกำลังแบบโยคะมีคะแนนเฉลี่ยอาการปวดคอและไหล่น้อย
กว่าก่อนการออกกำลังกายแบบโยคะอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p< 0.01)
2. ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองที่ออกกำลังแบบโยคะมีคะแนนเฉลี่ยอาการปวดคอและไหล่น้อย
กว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p< 0.01)
ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมการออกกำลังแบบโยคะ สามารถลดอาการปวดคอและไหล่ได้
ในพนักงานสำนักงานที่ทำงานกับคอมพิวเตอร์ ดังนั้นควรส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายแบบ
โยคะอย่างสม่ำเสมอในพนักงานสำนักงานที่ทำงานกับคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความยืดหยุ่น
ของกล้ามเนื้อ และเพิ่มความสามารถในการทำงานได้ดีขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.