คุณภาพชีวิตการทำงานและการปฏิบัติงานของพยาบาลในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ประเทศมัลดีฟส์

  • โซลี ฮะฟาติมาธ์ Indira Gandhi Memorial Hospital
  • รัตนาวดี ชอนตะวัน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • บุญพิชชา จิตต์ภักดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Keywords: contextual performance, job performance, quality of work life, quality of nursing work life, task performance

Abstract

การปฏิบัติงานของพยาบาลมีความสำคัญอย่างยิ่งในการให้บริการสุขภาพที่มีคุณภาพ การศึกษา
ที่ผ่านมาพบว่าคุณภาพชีวิตการทำงานมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของพยาบาล การศึกษาเชิงพรรณา
หาความสัมพันธ์ครั้งนี้มุ่งที่จะศึกษาระดับของคุณภาพชีวิตการทำงานและการปฏิบัติงานและศึกษาความ
สัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานและการปฏิบัติงานของพยาบาลในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ
ประเทศมัลดีฟส์ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยพยาบาลจำนวน 216 คน ที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาล
ระดับตติยภูมิ เครื่องมือวิจัยได้แก่แบบสำรวจคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์
ของความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.90 และแบบวัดการปฏิบัติงานของพยาบาลซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อ
มั่นขององค์ประกอบการปฏิบัติงานตามหน้าที่หลักและการปฏิบัติงานตามบริบทเท่ากับ 0.88 และ 0.90
ตามลำดับ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณาและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของสเปียร์แมน

ผลการวิจัย พบว่า
1. คุณภาพชีวิตการทำงานโดยรวมและทั้งสี่ด้านตามการรับรู้ของพยาบาลอยู่ในระดับปานกลาง
2. การปฏิบัติงานตามหน้าที่หลักโดยรวมอยู่ในระดับสูงในขณะที่การปฏิบัติงานตามบริบทโดย
รวมอยู่ในระดับปานกลาง
3. คุณภาพชีวิตการทำงานโดยรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญกับการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่หลัก คุณภาพชีวิตการทำงานโดยรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมี
นัยสำคัญกับการปฏิบัติงานตามบริบท
ผลการศึกษาครั้งนี้ผู้บริหารโรงพยาบาลและผู้บริหารทางการพยาบาลสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้น
ฐานในการพัฒนากลยุทธ์เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการทำงานที่จะส่งเสริมการปฏิบัติงานของพยาบาล
ต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.