ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐจังหวัดยานซา ประเทศสาธารณรัฐเคนยา

  • โรสเบนเทอร์ เอเวอร์ โอเวอร์ โรงพยาบาลของรัฐ จังหวัดยานซา
  • รัตนาวดี ชอนตะวัน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Keywords: job characteristics, organization climate, quality of work life

Abstract

คุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลเป็นวิธีการที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งที่จะทำให้เข้าใจการคงอยู่ในงานของ
พยาบาลมีการศึกษาพบว่าคุณภาพชีวิตการทำงานมีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะงานและบรรยากาศองค์กร
การศึกษาแบบพรรณาหาความสัมพันธ์ครั้งนี้มุ่งที่จะอธิบายระดับของคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาล
รวมทั้งระดับของปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่คุณลักษณะงาน บรรยากาศองค์กรและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณภาพชีวิตการทำงานกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกลุ่มตัวอย่างคือพยาบาลจำนวน 238คนที่ปฏิบัติงานอยู่ใน 5
โรงพยาบาลของรัฐ จังหวัดยานซา ประเทศสาธารณรัฐเคนยาเครื่องมือวิจัยได้แก่แบบวัดคุณลักษณะงาน แบบ
สำรวจบรรยากาศองค์กร และแบบประเมินคุณภาพชีวิตการทำงาน ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่นของ
เครื่องมือวิจัยทั้งสามเท่ากับ 0.86, 0.77 และ 0.82 ตามลำดับ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณาและ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
ผลการวิจัย พบว่า
1. ค่าเฉลี่ยของคะแนนโดยรวมของคุณลักษณะงานตามการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับสูง
2. ค่าเฉลี่ยของคะแนนโดยรวมของบรรยากาศองค์กรตามการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับ
ปานกลาง
3. ค่าเฉลี่ยของคะแนนโดยรวมของคุณภาพชีวิตการทำงานตามการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับ
พึงพอใจ
4. คุณลักษณะงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพชีวิตการทำงานในระดับต่ำ
5. บรรยากาศองค์กรมีความสัมพันธ์เชิงบวกคุณภาพชีวิตการทำงานในระดับปานกลาง
ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับผู้บริหารโรงพยาบาลและผู้บริหารทางการ
พยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ ประเทศเคนยาในการพัฒนากลยุทธ์เพื่อปรับปรุงคุณลักษณะงานและ
บรรยากาศองค์กรขององค์กรในโรงพยาบาลอันจะนำ ไปส่กู ารส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.