ระดับของทฤษฎีการพยาบาล

  • ศรีพรรณ กันธะวัง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Keywords: ทฤษฎีทางการพยาบาล, ระดับของทฤษฎีการพยาบาล, ความสำคัญของทฤษฎีการพยาบาล

Abstract

ทฤษฎีการพยาบาลแบ่งออกเป็นสามระดับตามระดับความเป็นนามธรรมของทฤษฎีและ
ขอบเขตของทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎีระดับกว้าง ทฤษฎีระดับกลาง และทฤษฎีระดับการปฏิบัติหรือ
ทฤษฎีระดับสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจง ทฤษฎีการพยาบาลแต่ละระดับมีความสำคัญต่อวิชาชีพ
การพยาบาลทั้งในการปฏิบัติการพยาบาล การวิจัยทางการพยาบาล และการศึกษาพยาบาล

Downloads

Download data is not yet available.