ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในงานของพยาบาลโรงพยาบาลทั่วไป กรุงย่างกุ้ง ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

  • มา ลาร์ อาว์น มหาวิทยาลัยย่างกุ้ง
  • ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • รัตนาวดี ชอนตะวัน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Keywords: การรับรู้ในการสนับสนุนขององค์กร, ความขัดแย้งในบทบาทหน้าที่, ความคลุมเครือในบทบาทหน้าที่, ความพึงพอใจในงาน

Abstract

          ความพึงพอใจในงานของพยาบาลเป็นองค์ประกอบสำคัญในการส่งเสริมการปฏิบัติงานขององค์กรเช่นเดียวกับการลดปัญหาการขาดแคลนพยาบาล การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการรับรู้ในการสนับสนุนขององค์กร ความเครียดในบทบาทหน้าที่และความพึงพอใจในงานและเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานและปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่การรับรู้ในการสนับสนุนขององค์กรและความเครียดในบทบาทหน้าที่ของพยาบาลในโรงพยาบาลทั่วไปในย่างกุ้งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลที่ทำงานในสี่โรงพยาบาลทั่วไปในย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ จำนวน 302 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบสำรวจการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ แบบสอบถามความขัดแย้งในบทบาทหน้าที่และความคลุมเครือในบทบาทหน้าที่แบบสอบถามความ พึงพอใจในการทำงานโดยมีค่าความเชื่อมั่นของการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ความขัดแย้งในบทบาทหน้าที่และความคลุมเครือในบทบาทหน้าที่และความพึงพอใจในงานเท่ากับ 0.87, 0.74, 0.75 และ 0.94 ตามลำดับวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน

ผลการวิจัย พบว่า

          1. การรับรู้ในการสนับสนุนขององค์กรของพยาบาลอยู่ในระดับปานกลาง

          2. ความขัดแย้งในบทบาทหน้าที่ของพยาบาลอยู่ในระดับปานกลาง ในขณะที่ความคลุมเครือในบทบาทหน้าที่อยู่ในระดับต่ำ

          3. ความพึงพอใจในงานของพยาบาลอยู่ในระดับปานกลาง

          4. ในการสนับสนุนขององค์กรมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางกับความพึงพอใจในงาน

          5. ความขัดแย้งในบทบาทหน้าที่และความคลุมเครือในบทบาทหน้ามีความสัมพันธ์เชิงลบในระดับปานกลางกับความพึงพอใจในงาน

          ผลจากการศึกษาครั้งนี้ผู้บริหารทางการพยาบาลสามารถนำไปใช้ได้กับในการออกแบบ กลยุทธ์เพื่อพัฒนาการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร และการลดความขัดแย้งในบทบาทหน้าที่ของพยาบาลที่สามารถนำไปสู่การเพิ่มความพึงพอใจในงานของพยาบาล ในโรงพยาบาลทั่วไปในย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2014-12-31
Section
บทความวิจัย