ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการพยาบาลของพยาบาลในโรงพยาบาลวิทยาลัยการแพทย์กรุงธากา ประเทศสาธารณรัฐบังกลาเทศ

  • เรวา มอนดอล วิทยาลัยกุลนา
  • รัตนาวดี ชอนตะวัน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Keywords: สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติการพยาบาล, ความเหนื่อยหน่ายในงาน, คุณภาพการพยาบาล

Abstract

          สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติการพยาบาลและความเหนื่อยหน่ายในงานเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล การวิจัยเชิงพรรณนาหาความสัมพันธ์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติการพยาบาล ความเหนื่อยหน่ายในงาน และคุณภาพการพยาบาล และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการพยาบาลกับปัจจัยสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติพยาบาลและความเหนื่อยหน่ายในงานของพยาบาล กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพจำนวน 305 ราย ซึ่งปฏิบัติงานในโรงพยาบาลวิทยาลัยการแพทย์ กรุงธากา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศจำนวน 3 แห่ง เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 4 ส่วนคือ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบประเมินสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติการพยาบาล (PES-NWI) แบบประเมินความเหนื่อยหน่ายในงานของแมสแลช (MBI) และแบบประเมินคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล (NAQS-ACV) ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัด PES-NWI, MBI และ NAQS-ACV มีค่าเท่ากับ 0.82  0.93 และ 0.83 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ สเปียร์แมน

ผลการวิจัย พบว่า

          1. สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลโดยรวมและรายด้านพบว่าไม่เอื้อต่อการปฏิบัติพยาบาล

          2. ความเหนื่อยหน่ายในงานของพยาบาลอยู่ในระดับสูง

          3. คุณภาพการพยาบาลโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง

          4. สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติการพยาบาลมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงกับคุณภาพการพยาบาลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

          5. คุณภาพการพยาบาลมีความสัมพันธ์ในระดับต่ำกับความเหนื่อยหน่ายในงาน 2 ด้านคือด้านความอ่อนล้าทางอารมณ์ และด้านความสำเร็จส่วนบุคคลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในขณะคุณภาพการพยาบาลไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความเหนื่อยหน่ายในงานด้านการลดความเป็นบุคคล

          ผู้บริหารโรงพยาบาลและผู้บริหารทางการพยาบาลสามารถใช้ผลการศึกษาครั้งนี้เป็นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติการพยาบาล และลดความความเหนื่อยหน่ายในงานของพยาบาล เพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาลวิทยาลัยการแพทย์ กรุงธากา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2014-12-31
Section
บทความวิจัย