วัฒนธรรมองค์กรและความตั้งใจลาออกของพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย เมืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล

  • มาดู กุมารี จันต์ โรงพยาบาลเด็กแคนติบอล
  • รัตนาวดี ชอนตะวัน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Keywords: ความตั้งใจลาออก, วัฒนธรรมองค์กรของพยาบาล, โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

Abstract

          การลาออกของพยาบาลเป็นสาเหตุสำคัญของการขาดแคลนพยาบาล ผลการศึกษาพบว่าวัฒนธรรมองค์กรมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจลาออกของพยาบาล การศึกษาเชิงพรรณนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะอธิบายลักษณะวัฒนธรรมองค์กร ระดับของความตั้งใจลาออก และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละองค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์กรกับความตั้งใจลาออกของพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย เมืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยพยาบาลจำนวน 232 คน ที่กำลังปฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสองแห่งของเมืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล เครื่องมือที่ใช้ในการวิขันประกอบด้วย แบบประเมินวัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture Profile: OCP) และแบบสอบถามความตั้งใจลาออก (Turnover Intention Questionnaire: TIQ) มีค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิแอลฟาครอนบาคของแบบประเมินวัฒนธรรมองค์การและแบบสอบถามความตั้งใจลาออกเท่ากับ 0.95 และ 0.81 ตามลำดับ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนาและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของสเปียร์แมน

 

ผลการวิจัย พบว่า

          ลักษณะของวัฒนธรรมองค์การทั้งเจ็ดองค์ประกอบมีความโดดเด่นน้อย ความตั้งใจลาออกตามการรับรู้ของพยาบาลโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ความตั้งใจลาออกมีความสัมพันธ์เชิงลบกับ 3 องค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์กรได้แก่ นวัตกรรม ความมั่นคง และการเน้นการให้รางวัล ความตั้งใจลาออกไม่มีความสัมพันธ์กับ 3 องค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์กร คือ การสนับสนุน การปฐมนิเทศเกี่ยวกับการทำงานและความรับผิดชอบต่อสังคม ส่วนองค์ประกอบด้านการแข่งขันมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความตั้งใจลาออก

          ผลจากการศึกษาครั้งนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับผู้บริหารโรงพยาบาลและผู้บริหารทางการพยาบาลในการพัฒนากลยุทธ์ที่จะปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กรอันจะนำไปสู่การลดการลาออกของพยาบาลต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2013-06-30