การพัฒนาแบบพรรณนาลักษณะงานสำหรับหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

  • แก้วมณีจันทร์ ไชยเพชร โรงพยาบาลแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  • สมใจ ศิระกมล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Keywords: แบบพรรณนาลักษณะงาน, หัวหน้าหอผู้ป่วย

Abstract

          หัวหน้าหอผู้ป่วยเป็นผู้บริหารระดับต้นที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายของการให้บริการสุขภาพ ในการปฏิบัติภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าหอผู้ป่วยจึงต้องมีแบบพรรณนาลักษณะงานที่ชัดเจน การศึกษาวิจัยเชิงพัฒนานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบพรรณนาลักษณะงานสำหรับหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  โดยใช้แนวคิดการพัฒนาแบบพรรณนาลักษณะงานของมอนดี้ (Mondy, 2008) ประกอบด้วย 1) การชี้แจงวิธีการและวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์งานแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง  2) การรวบรวม  ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของงาน และคุณสมบัติเฉพาะในงาน 3) การเขียนแบบพรรณนาลักษณะงาน และ 4) การทบทวนหรือตรวจสอบแบบพรรณนาลักษณะงาน โดยผู้นิเทศหรือผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มตัวอย่างมี  2 กลุ่มคือ  1) กลุ่มพยาบาลทีมพัฒนาแบบพรรณนาลักษณะงานจำนวน 5 ราย และ 2) กลุ่มหัวหน้าหอผู้ป่วยผู้ให้ข้อมูลจำนวน 7 ราย รวบรวมข้อมูลจากหัวหน้าหอผู้ป่วยโดยใช้แบบสอบถาม ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาของเครื่องมือ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ   5 ท่าน  แบบสอบถามมีค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหาเท่ากับ 0.81 ผ่านการหาความตรงในการแปลด้วยวิธีแปลย้อนกลับ วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย นำผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลมาเขียนเป็นแบบพรรณนาลักษณะงานฉบับร่าง โดยผู้วิจัยร่วมกับกลุ่มพยาบาลทีมพัฒนา ผ่านการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ราย ก่อนปรับปรุงแก้ไข   และ พัฒนาเป็นแบบพรรณนา  ลักษณะงานฉบับผลการวิจัย ผลการศึกษาครั้งนี้ได้แบบพรรณนา ลักษณะงานสำหรับหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลแขวงสะหวันนะเขต ประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่ 1) การระบุงาน  2) วันที่ทำการวิเคราะห์งาน  3) สรุปงาน 4) หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติและ 5) คุณสมบัติเฉพาะในงาน  ซึ่งหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติแบ่งออกเป็น 3  ด้านคือ 1) ด้านบริหารการพยาบาลจำนวน 51 ข้อ 2) ด้านบริการพยาบาลจำนวน 13   ข้อ และ  3) ด้านวิชาการจำนวน 6 ข้อ คุณสมบัติเฉพาะในงานของหัวหน้าหอผู้ป่วยประกอบด้วย 2 ด้านคือ 1) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งจำนวน 4 ข้อ และ 2) คุณสมบัติทั่วไปจำนวน 6 ข้อ

          ผลการวิจัยครั้งนี้เป็นประโยชน์สำหรับผู้บริหารทางการพยาบาลในโรงพยาบาลแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แบบพรรณนาลักษณะงานนี้สามารถนำไปใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของหัวหน้าหอผู้ป่วยรวมทั้งเป็นเครื่องมือในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ที่เกี่ยวข้องกับหัวหน้าหอผู้ป่วยต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2015-06-30