ความรู้การพยาบาลผู้สูงอายุ : ผู้สูงอายุคือใคร อายุ หรือ ปัจจัยใดช่วยกำหนด

  • ภารดี นานาศิลป์
Keywords: การพยาบาลผู้สูงอายุ, ผู้สูงอายุ, สังคมสูงอายุ

Abstract

          ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ “สังคมสูงวัย” มาตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. 2548 แล้ว เมื่อประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไปมีสัดส่วนสูงขึ้นถึงร้อยละ10 ของประชากรทั้งหมด ประมาณการณ์ว่าในอนาคตสัดส่วนของประชากร สูงอายุจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอีกไม่เกิน 10 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะกลายเป็น “สังคมสูงวัยอย่าง สมบูรณ์” เมื่อประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด พยาบาลจึงควรปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดนี้ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ และแกนความรู้พื้นฐานด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ โดยเริ่มจากการทำความเข้าใจนิยามของคำว่าผู้สูงอายุ ในมิติต่างๆซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจเบื้องต้นเพื่อการให้บริการที่เหมาะสมกับผู้รับบริการวัยนี้ซึ่งนับวันจะเพิ่ม ปริมาณขึ้นเป็นลำดับ

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2015-12-31