ผลของการประคบเย็นร่วมกับการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อความปวดและการฟื้นฟูสภาพ หลังผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูกต้นขา

  • สดากาญจน์ เอี่ยมจันทร์ประทีป คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  • ธวัชชัย ทีปะปาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
Keywords: ประคบเย็น, ความปวด, การส่งเสริมสมรรถนะแห่งตน, การฟื้นสภาพหลังผ่าตัดใส่เหล็กดาม, กระดูกต้นขา

Abstract

       การบาดเจ็บของร่างกายหลังได้รับอุบัติเหตุพบว่าส่วนใหญ่เกิดขึ้นในระบบกล้ามเนื้อและกระดูกมากที่สุด เมื่อมีการหักของกระดูกต้นขาจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัด ความปวดหลังผ่าตัดเป็นความปวดชนิดเฉียบพลัน ความปวดจะทำให้ผู้ป่วยเกิดความไม่สุขสบายจึงส่งผลต่อการฟื้นสภาพร่างกาย การวิจัยกึ่งทดลองครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการประคบเย็นต่อความปวดและการฟื้นฟูสภาพหลังผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูกต้นขา กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูกต้นขาในหอผู้ป่วยศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลศูนย์สุราษฎร์ธานี สุ่มเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยสุ่มอย่างง่าย กลุ่มละ 26 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบประเมินความปวด ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยการหาค่าความเที่ยงได้เท่ากับ .80 แบบประเมินการรับรู้สมรรถนะแห่งตน ค่าความเที่ยงเท่ากับ .93 และแบบบันทึกความสามารถในการเดิน วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทั่วไปด้วยสถิติพรรณนา และสถิติทีอิสระ ส่วนสมมติฐานการวิจัยวิเคราะห์ด้วยสถิติทีคู่และสถิติทีอิสระ

       ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองมีค่าคะแนนเฉลี่ยความปวดต่ำกว่ากลุ่มควบคุม และมีความสามารถในการเดินสูงกว่ากลุ่มควบคุม  และภายหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีการรับรู้สมรรถนะแห่งตนสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<.01) ดังนั้นพยาบาลควรนำการประคบเย็นไปใช้ร่วมกับการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตน ในการพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูกต้นขาเพื่อลดปวดและส่งเสริมการฟื้นสภาพหลังผ่าตัดให้ดียิ่งขึ้น 

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2017-01-01
Section
บทความวิจัย